<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Warmte en Koude uit drinkwater (WKD)

Warmte en Koude uit drinkwater (WKD)
Startdatum
01/01/2016
Einddatum
31/05/2020
Label
Energie uit water en energie opslag middels water
Voldoende schoon en veilig water
Contact

Frank Oesterholt
KWR Water Research Institute
030-6069575
Frank.Oesterholt@kwrwater.nl

Met “Warmte en Koude uit Drinkwater”, afgekort WKD, wordt een unieke combinatie gemaakt van water en energie: De thermische energie, die het drinkwater in zich heeft, wordt benut om vraag en aanbod van thermische energie met elkaar te verbinden. Binnen het Bedrijfstakonderzoek van de drinkwaterbedrijven (BTO themagroep Water en Energie) zijn diverse voorstudies uitgevoerd waarin een inschatting is gemaakt van de beschikbare capaciteit die het drinkwaternet kan leveren en de toepassingen van deze energie. Deze studies hebben de potentie van WKD aangetoond.
Dit project is een cross-sectoraal project opgezet vanuit zowel het programma TKI-iDEEGO (bebouwde omgeving) en het programma TKI-watertechnologie.

Technologie

Het drinkwater distributienet is een reeds aanwezige infrastructuur waar drinkwater doorheen stroomt, met als doel: veilig en betrouwbaar drinkwater leveren. Dat moet zo blijven. Het water in het distributienet wisselt ook thermische energie uit met de bodem waardoor het leidingnet ook te beschouwen is als collector van duurzame (bodem)energie. Omdat het water door het distributienet stroomt, staat in dit onderzoek de vraag centraal of het distributienet ook als een transportnetwerk voor duurzame thermische energie kan worden benut.

Uitdaging

In een pilot installatie bij Fontys in Tilburg waarbij WKD wordt gebruikt voor het balanceren van een WKO (warmte koude opslag) willen de partners diverse metingen en onderzoeken uitvoeren aan de hand waarvan de modellen uit de voorstudies kunnen worden gevalideerd evenals de kaders bepaald worden, waarbinnen WKD toegepast kan worden. Kort samengevat: (i) toon aan dat WKD haalbaar is zonder dat de microbiologische kwaliteit van het drinkwater negatief wordt beïnvloed en (II) stel vast wat de reikwijdte is van het temperatuureffect in het drinkwaternet.

Oplossing

Het onderzoek moet aantonen dat het WKD-concept veilig kan worden toegepast en een nuttige aanvulling is op het spectrum van de duurzame energievoorziening.

Download

  • KWR 2019.021 - Aquathermie in Tilburg: warmte en koude uit drinkwater. Evaluatie TED-installatie bij Fontys HogeschoolBekijk
Deel op