<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

Over ons

Samenwerken voor voldoende, schoon water

Met het TKI Watertechnologie slaan bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheid de handen ineen om de beste kennis en innovaties in de watertechnologie te vertalen naar de praktijk. Ontdek hier wat TKI voor u en uw organisatie kan betekenen.

Water vormt de basis van alle aspecten van ons menselijk leven. Van economische ontwikkelingen tot voedselproductie, gezondheid en natuur. De beschikbaarheid van voldoende, schoon water is uitgegroeid tot een mondiaal maatschappelijk vraagstuk.

Uiteraard willen we als Nederland waterland vooroplopen in het vinden van slimme, innovatieve oplossingen. Met het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) slaan bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheid de handen ineen om de beste kennis en ontwikkelingen in de watertechnologie te vertalen naar de praktijk. Dit gebeurt door middel van privaat-publieke samenwerking.

TKI Watertechnologie

Om innovatie te stimuleren zijn er door de Nederlandse overheid binnen negen topsectoren Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgezet. TKI Watertechnologie vormt een van de drie TKI’s binnen de Topsector Water & Maritiem.

Binnen TKI Watertechnologie onderzoeken en ontwikkelen bedrijven, kennisorganisaties en overheden procestechnologische innovaties voor het verbeteren van de waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid en voor een klimaatpositieve waterketen. Deze innovaties worden ingezet in technologische zuiveringssystemen zoals reactoren en modules, en in natuurlijke systemen in water, bodem en diepe ondergrond. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ondersteunende technologieën zoals sensortechnologie en data science.

Met deze innovaties geven we de Nederlandse watersector en watergebruikers de mogelijkheid om te beschikken over voldoende water van goede kwaliteit voor natuur, drinkwater, landbouw en industrie, waarbij zo min mogelijk emissies plaatsvinden naar het milieu en zoveel mogelijk materialen en energie worden teruggewonnen. Voor Nederlandse watertechnologie-bedrijven en -kennisorganisaties bieden de innovaties kansen om zich internationaal te onderscheiden en hun positie te versterken

Kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren

Voor een klimaatbestendig, water-robuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland zijn zowel grote als kleine oplossingen nodig. Van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en sleuteltechnologieën tot praktische en menselijke oplossingen in design en gebruik. Binnen het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid werken zeven ministeries nauw samen met innovatieve ondernemers en kennisinstellingen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Voor Nederland zijn vijf maatschappelijke uitdagingen (missie) bepaald en is voor elke missie een kennis- en innovatieagenda (KIA) opgesteld:

Daarnaast zijn er drie dwarsdoorsnijdende kennis- en innovatieagenda’s:

De topsectoren coördineren de uitvoering van de kennis- en innovatieagenda’s. Topsector Water & Maritiem en TKI Watertechnologie zijn mede-coördinator van de kennis- en innovatieagenda Landbouw, water en voedsel.

Innovatieprogramma’s watertechnologie

De focus van TKI Watertechnologie is gericht op maatschappelijke uitdagingen rond uiteenlopende watervraagstukken in binnen- en buitenland. Nieuwe ontwikkelingen in nationaal en Europees onderzoek moeten hiervoor oplossingen aandragen. Via eigen innovatie-onderzoek en cross-sectorale samenwerking draagt TKI Watertechnologie bij aan (onderdelen van) de kennis- en innovatieagenda’s voor Landbouw, water en voedsel, Klimaat en energie en Gezondheid en zorg.

Dat vindt zijn weerslag in de volgende meerjarige innovatieprogramma’s:

 • Duurzame zoetwatervoorziening: In dit MIP ontwikkelen we kennis en innovaties voor het beschermen van zoetwatersystemen, waarbij regenwater en gezuiverd afvalwater langer worden vastgehouden in het watersysteem zonder nadelige effecten op de kwaliteit van bodem en grondwater. We zetten technologische en natuurlijke zuiveringssystemen in om de kwaliteit van lokale en regionale zoetwatersystemen te beschermen en te verbeteren. Ook werken we aan innovaties om bewust(er) water te gebruiken en het waterverbruik van huishoudens, bedrijven en land-en tuinbouw te verminderen, bijvoorbeeld door waterketens te sluiten. We verduurzamen waterwinning enwaterhergebruik (technologisch en natuurlijk) voor de productievan drinkwater, proceswater en irrigatiewater. Afwenteling van milieuproblemennaar andere sectoren of locaties wordt voorkomen.
 • Betrouwbare watertechnologie en -infrastructuur: In dit MIP ontwerpen en ontwikkelen we toekomstbestendige waterinfrastructuur, met gebruikmaking van real-time monitoring, data-analyse en kunstmatige intelligentie. Hiermee kunnen we anticiperen en reageren op toenemende druk als gevolg van klimaatverandering, verstedelijking, vervanging van verouderde infrastructuur en andere uitdagingen. Met slim assetmanagement voor drinkwaterlevering en riolering zijn we in staateffectiever onderhoud te plannen en risico’s te Met digital twins kunnen we real-time monitoring en autonomebesluitvorming implementeren en complexe bedrijfsprocessen automatiseren. Door een integraal beeldte creëren van bron tot tap tot RWZI en compleet watersysteem kunnen wewaterkwaliteit en waterveiligheid garanderen, watergebruikoptimaliseren en kosten besparen.
 • Circulair water en grondstoffen: In dit MIP ontwikkelen we concepten en technologie voor het terugwinnen van bruikbare stoffen bij de zuivering van drinkwater en huishoudelijk en industrieel afvalwater. We doen dat voor zowel anorganische stoffen (zoals water, (micro)nutriënten, ijzer, gewasbeschermingsmiddelen) als voor organische stoffen (zoals biopolymeren).
 • Water en energie opwekken: Een klimaatneutrale waterketen (fossielvrij, zuinig, zonder broeikasgassen): dat is waar we kennis en innovaties voor ontwikkelen in dit MMIP. Ook benutten we koppelkansen voor water en energie, door technologie en kennis te ontwikkelenvoor een veilige watervoorziening en optimale warmtevoorziening tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.Waterketen en watersysteem worden ingezet voor energieopwekking en -opslag (bijvoorbeeld met Blue Energy, geothermie, bodemenergie, warmtenetten en warmwatervoorzieningen), induurzame co-existentie met de d Voor het realiseren van de groene waterstofeconomie ontwikkelen we kennis over de waterstofvraag en de benodigde technologie om uit verschillende waterbronnen water als grondstofvoor waterstof te maken.

Activiteiten

TKI Watertechnologie voert verschillende activiteiten uit om publiek-private samenwerking te stimuleren rond de vier innovatiethema’s, zoals de uitvoering van projecten en de organisatie van netwerkactiviteiten. Lees hier meer over bij Meedoen.

De belangrijkste resultaten per jaar vindt u in de jaarverslagen en de evaluatie 2020 onderaan deze pagina. In de impactverhalen die elk jaar aangevuld worden worden enkele TKI-projecten uitgelicht, waarbij de behaalde resulaten en impact onder het voetlicht wordt gebracht.

Bestuur

TKI Watertechnologie wordt aangestuurd door het bestuur van de stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de in het TKI Watertechnologie participerende organisaties.

 • Walter van der Meer (voorzitter, namens drinkwaterbedrijven)
 • Jos Boere (KWR, secretaris)
 • Cees Buisman (Wetsus, penningmeester)
 • Franc van der Wielen (Royal HaskoningDHV, namens ingenieursbureaus)
 • Rudy Dijkstra (Acquaint, namens het MKB)
 • Luzette Kroon (Wetterskip Fryslan, namens waterschappen) (vacant)

Aan bestuursvergaderingen nemen tevens deel:

 • Marnix Muller (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
 • Martien Beek (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • Hein Molenkamp (WaterAlliance)
 • Albert Bosma (Wetsus/programmabureau, controller)
 • Anne Mathilde Hummelen (KWR/TKI directeur)
 • Joep van den Broeke (KWR, ambtelijk secretaris)

Programmaraad

De programmaraad adviseert het bestuur over een samenhangend meerjarig programma van watertechnologisch onderzoek en specifieke projecten daarbinnen, initieert nieuwe projecten (via de bij het TKI aangesloten onderzoeksorganisaties) en toetst projectvoorstellen op inhoud en synergie.

De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers uit deelnemende onderzoeksorganisaties aan TKI Watertechnologie:

 • Jan Peter van der Hoek (TU Delft/Waternet, voorzitter)
 • Inez Dinkla (Wetsus)
 • Bas van Vossen (Deltares)
 • Idsart Dijkstra (KWR)
 • Wiebe de Vos (Universiteit Twente)
 • Joost Buntsma (Stowa)
 • Nora Sutton (Wageningen University & Research)
 • Mark Hoogbergen of Dieuwke Voorhoeve (NWO)

Aan de programmaraadvergaderingen nemen tevens deel:

 • Marnix Muller (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
 • Monique Berendsen of Patrick Luif (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • Maurice Luijten (RVO)
 • Marette Zwamborn (KWR/programmabureau, secretaris)
 • Anne Mathilde Hummelen (KWR/TKI directeur)

Programmabureau

Het programmabureau coördineert de totstandkoming en verantwoording van TKI-projecten, één-op-één begeleiding van watertechnologiebedrijven en netwerkactiviteiten gericht op het MKB.

 • Anne Mathilde Hummelen (KWR) – TKI-directeur
 • Joep van den Broeke (KWR) –programmamanager en ambtelijk secretaris bestuur
 • Marette Zwamborn (KWR) – programmamanager en secretaris programmaraad
 • Hilde Toet (KWR) – assistent-programmamanager, projectadministratie
 • Rixt Sinnema (Water Alliance) en Arjan Braamskamp (NWP) –contactpersoon MKB
 • Albert Bosma (Wetsus) – controller
 • Johanneke Veeningen en Arjan Eelkema (Wetsus) – assistent-controller

Downloads

Jaarrapportages

Algemene documenten

 • Algemene presentatie TKI Watertechnologie (april 2019)Download
 • Kennis- en innovatieprogramma TKI Watertechnologie 2024-2027 (december 2023) Download