Projecten

Online monitoring van Aeromonas in een drinkwaterdistributiesysteem zonder chloor
Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten 2
CALLISTO
CitySports- klimaatadaptieve kunstgrasvelden
Anammox
Waterkwaliteit snel in Beeld
Voorkómen van uitstroom microplastics via effluent naar oppervlaktewater
Bloembollenteelt Waterproof
Turbulente stroming in leidingen bij een hoog Reynoldsgetal
Hergebruik van industrieel restwater voor de watervoorziening van de landbouw
CoRe Water – Van RWZI naar duurzame waterfabriek
Ontwikkeling Autonome Inspectie Robots (AIRs) voor het drinkwaterdistributienet
Slimme watermeters helpen drinkwatertemperaturen in kaart te brengen
Opkomende stoffen
Hogere dichtheid van bodemenergiesystemen voor meer CO2 besparing
Sluiten van de waterketen in Noord-Holland
TKI Oplossing rioolvet
Warmteoverdracht drinkwaterleidingen
Geavanceerde oxidatie zonder chemicaliendosering
Terugwinnen van fosfaat uit ijzerfosfaat houdend zuiveringsslib
Opschaling biologisch-ozon-biologisch (BO3B) proces
De stedelijke watertransport infrastructuur als enabler voor resource recovery: New Urban Water Transport Systems (NUWTS)
SMART detection and real-time learning in water distribution: an integrated data-model approach
Anaerobe afbraak van aromatische koolwaterstoffen door biostimulatie en bioaugmentatie
Perfect Timing
Transitie WKO naar HTO: Energie- en milieubeheerstrategieën
Hergebruik van coagulant uit waterijzer (HerCauWer)
Snelle online detectie van enterococcen en de totale microbiële activiteit in water
Legionellabeheersing in de tropen
DNA fingerprinting in afvalwater- en oppervlaktewaterbeheer
COASTAR: zout op afstand, zoet op voorraad
Slim riool: ontwikkeling van een slim detectiesysteem voor afvallozingen in riolen
Arseenverwijdering tot <1 µg/L met geavanceerde oxidatie-coagulatie-filtratie (AOCF)
Power to X
Remineralisatie van RO-permeaat
Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten
Technologie voor behandeling van lozingswater in de glastuinbouw
Slimme pijpen met geïntegreerde sensoren
Valorisatie van teruggewonnen nutriënten in microbieel eiwit
Selectief natrium verwijderen uit gietwater
Antibioticaresistentie in rioolwaterzuiveringen
Smartroof 2.0
Experimentele opstelling hydraulisch laboratorium, Deltares
Onderzoek naar het voorkomen van drijflagen m.b.v. gecontroleerde vortexen
Groene Bodemsanering
Groene bodemsanering met helofytenfilter in cultuurlandschap
Infographic_Urban_Waterbuffer
Urban Waterbuffer
Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas
Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas
Water en Vuur: hydrologische voorspellingen voor de beheersing van natuurbranden
Affiniteitsadsorptie
Slimme watermeters helpen drinkwatertemperaturen in kaart te brengen
Biologische bodemsanering van chloorethanen
Leidingen in dijkkruisingen
STOOP – IJknet
Risico Framework Urban Infra structure
Microbial profiling bij duininfiltratie
Monitoring van vismigratie met eDNA
Big Data Epidemiologie – statistische relatie drinkwater kwaliteit tot gezondheid
Power-to-Protein: pilot (fase 2)
Warmte en Koude uit drinkwater (WKD)
Onderzoek naar Lotgevallen microplastics in de rwzi (OLO-micro)
Microbial profiling: kortsluitstroming rondom waterwinputten
Thermal energy recovery from drinking water
Microfiltratie met biopolymeren
Membraanvervuiling in produced water behandeling
De microbiële samenstelling van drinkwater als indicator voor de waterkwaliteit
Innovatieve monitoring & sturing van afvalwatertransport
Capacitieve ontzouting met ion-selectieve membranen
Circulaire watervoorziening tuinbouw: Operate
Circulaire watervoorziening tuinbouw: Water uit de kas
Circulaire watervoorziening tuinbouw: Water in de kas
Circulaire watervoorziening tuinbouw: Water naar de kas
Aanvullende zuivering voor verwijdering polaire organische microverontreinigingen
Microtechnologie scheidt op grote schaal deeltjes van suspensies
Membranen voor de selectieve verwijdering en terugwinning van fosfaat
Terugwinning van antiscalants uit concentraat
Inzicht in microbiële natuurlijke afbraakcapaciteit van microverontreinigingen
Metal biocrystallisation for water rehabilitation and protection
Zeolites as novel adsorbent in water treatment
Oeverfiltratie en verwijdering van organische microverontreinigingen
Advanced oxidation processes and managed aquifer recharge
Omgevingsaanpak milde verzilting
Thermische versnelling bioremediatie van grondwater
Mobiele microbiologische DNA-analyse
Anaerobic degradation of fuel oxygenates in groundwater
Cyanofycine uit urine
Power-to-Protein: deskstudie (fase 1)
Koelwaterconditionering in de toekomst
Multi Source RO 1-step volstroom RO
Duurzame waterketen en bodemenergiesysteem Lelystad Airport
Effluent reuse – MDR in de waterketen
Zwemwater beschermen door blauwalgen op te sporen met DNA-technieken
Kringloopsluiting Cleantech Playground Amsterdam
Innovative treatment technologies – Application of AiRO technology
WKO/UV: Energiek saneren
DNA Watersystem Scan & Reference Tool
Urban water management tools
Van Big Water Data naar Smart Water Grids
Identificeren van eDNA t.b.v. inzicht in aquatische biodiversiteit
Vrijmaken van fosfaat uit ijzerfosfaatverbindingen in zuiveringsslib
AquaPriori
INTEREST – Investeringen in en rendementen van sensornetwerken
Snelle Optische Detectie van Enterococcen
Ontwerprichtlijnen voor riolering voor huishoudelijk afvalwater
DiAMANT-Water: Datamanagement van de Toekomst
Soil mechanics & dynamics
On-site sensoring & monitoring
Een kosteneffectief systeem voor het meten van de verdamping
Freshkeeper
HDDW Rodenhuis
HDDW Dunea
Slim renoveren waterleidingen
Energiezuinig duurzaam ziekenhuis Tergooi
Sustainable airport cities
Calorics
Drinkwater Innovatief zuiveren
Hydrodynamische Cavitatie voor effectieve slibontsluiting
Geneesmiddelen uit Effluent
Eutectic Freeze Crystallisation
Zero liquid discharge voor de glastuinbouw (fase 2)
Zero liquid discharge for agriculture (fase 1)
Groundwater for crops
Biologische sulfaatreductie in de afvalwaterzuivering
Toepassing van granulair ijzer(hydr)oxide voor verwijdering van arseen en fosfaat
Toepassing van drinkwaterslib op fosfaatrijke gronden t.b.v. natuurontwikkeling
NOMixed
Verwijdering van waterstofsulfide uit biogas met granulair ijzer(hydr)oxide
Verkenning van de potentie van de qPCR-techniek binnen de biologische afvalwaterzuivering
Hoogwaardig hergebruik van kalkkorrels uit drinkwaterproductie
Productie en toepassing van granulair waterijzer
Effluent reuse – Harnaschpolder
Effluent reuse – TOM Dinteloord
IWA – KWR Collaboratory on Resource Recovery
Biofilmvorming op membranen
Meer projecten
.