Project

Onderzoek naar lotgevallen microplastics in de rwzi (OLO-micro)

Startdatum
11/01/2015
Einddatum
12/31/2016
Label
Voldoende schoon en veilig water
Contact

Merle de Kreuk
TU Delft
015-2785274
M.K.dekreuk@tudelft.nl

Betrokken partijen

Microplastics staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Met name in zeeën en oceanen kunnen microplastics tot problemen leiden. Als vissen de deeltjes inslikken komen de microplastics in de voedselketen terecht. De deeltjes zijn afkomstig van slijtage van synthetische kleding tijdens wasbeurten, maar worden ook toegevoegd aan scrubproducten, tandpasta en cosmetica. Een deel van de in het milieu aanwezige microplastics zijn afkomstig van slijtage en het uiteenvallen van grotere stukken plasticafval door middel van golfslag en fotochemische processen.

In de Europese Kaderrichtlijn Marien (KRM) staat dat lidstaten een monitoringprogramma voor afval in het algemeen, en microplastics in het bijzonder moeten opstellen, en vervolgens moeten inventariseren waar deze plastics vandaan komen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het merendeel van het mariene plastic afval afkomstig is van het land, en naast andere bronnen, worden rwzi’s als een belangrijk emissiepunt gezien. Het is daarom van belang dat er meer inzicht komt in deze emissies van microplastics door rwzi’s en de verwijderingsmechanismen die een rol spelen in het minimaliseren van deze emissies.

Technologie

Er is weinig bekend over de hoeveelheid microplastics in rioolwater, over het verwijderingsrendement van rwzi’s, over de hoeveelheid microplastics die in het slib terechtkomt, en over welke compartimenten of processen in de rwzi een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan de verwijdering van microplastics. Daarom wordt met dit project in beeld gebracht wanneer en waar in de zuivering de microplastics verwijderd dan wel opgehoopt worden. Pas als we dat weten, kunnen we een heldere afweging maken welke (bestaande) technologie ingezet kan worden om microplastics afdoende te verwijderen.

Uitdaging

In dit project gaan we in beeld brengen in welke mate microplastics in de verschillende processtappen van huidige rioolwaterzuiveringsinstallaties worden verwijderd. Daarna zullen we inventariseren welke procesaanpassingen of nieuwe technologieën deze verwijdering kunnen verbeteren.

Oplossing

Met de kennis en inzichten die we met dit onderzoek krijgen, kunnen we (indien nodig) bestaande technologieën inzetten of nieuwe technologieën ontwikkelen voor de verwijdering van microplastics in de rwzi.

Deel op