Project

STOOP – IJknet

Startdatum
01/09/2015
Einddatum
01/04/2019
Label
Slim meten en handelen
Contact

Marien Harkes
Deltares
088-3357489

Betrokken partijen
 • Brabant Water
 • Dunea
 • Evides
 • Oasen
 • PWN
 • Vitens
 • Waternet
 • WMD
 • WBGr
 • Liander
 • Stedin
 • TNO
 • SkyGeo
 • Deltares

Kennis van de impact van grondzettingen op spanningen in leidingen is essentieel voor het economisch duurzaam en veilig beheren van ondergrondse drinkwater- en gasleidingen. De beheerders van nu beschikken al over uiteenlopende risicomodellen om vast te stellen wanneer bepaalde tracés vervangen moeten worden. Deze modellen houden rekening met o.a. grondsoort, leeftijd, leidingmateriaal en locatie. Echter, deze modellen bevatten geen expliciet beeld van de aanwezige spanningen in de leidingen als gevolg van grondzettingen, die – in combinatie met materiaaleigenschappen – ook tot falen kunnen leiden. Daardoor kan moeilijk worden ingeschat of vervanging van leidingen veilig kan worden uitgesteld, of dat het noodzakelijk is om leidingen te vervangen als er op dezelfde locatie grondroeringen zijn, zoals het vervangen van een naburige leiding. Wanneer dit expliciete beeld wel geleverd kan worden, dan lijkt er jaarlijks miljoenen euro beter benut te kunnen worden.

Technologie

Vernieuwing vindt op een aantal onderwerpen plaats:

 • Data-modelintegratie: Het geautomatiseerd overbrengen van data/informatie uit reeds bestaande digitale bronnen naar een eerste en tweede orde kaart voor verwachtingen van grondzettingen op lokale en regionale schaal.
 • Waarnemen van zettingen: Maaiveld zettingen kunnen middels satellieten worden waargenomen en lijken daarmee een eerste basis voor lokale/regionale/nationale dekking. Deze data bevat nog geen (directe) informatie over ondergrondse zettingen, zowel horizontaal als verticaal. Vernieuwend is het onderzoek hoe de gewenste nauwkeurigheid en geografische dekking van dit type meetgegevens aansluit bij het voorspellen van de leidingintegriteit.

Uitdaging

Binnen het project Sensortechnologie Toegepast Op Ondergrondse Pijpleidingen (STOOP) willen TNO en Deltares in gezamenlijkheid kennis verder opbouwen om een inschatting te kunnen afgeven van huidige en te verwachten spanningen en de daarmee verbonden faalkans van water- en gasleidingen.

Oplossing

STOOP resulteert in een eerste orde kaart waarmee o.b.v. input data van grondopbouw, ruimtelijke ordeningsdata, zettingsdata, leidingnetdata en materiaaldata informatie wordt gegeven over de prognose van de huidige en de toekomstige verwachte betrouwbaarheid van een leidingnet. Een uitbreiding hierop is een tweede orde kaart met als specifieke toepassing het doorrekenen van een heel specifiek tracé.

De eerste en tweede orde kaart worden getoetst in praktijk cases. Een van de praktijkcases is een fieldlab.

 • Rapport STOOP3 - Ondergronds leidingfalen als gevolg van bodemdalingDownload
Deel op