Project

Risico Framework Urban Infra structure

Risico Framework Urban Infra structure
Startdatum
01/01/2016
Einddatum
12/31/2017
Label
Slim meten en handelen
Contact

Didrik Meijer
Deltares
06 1307 3304
Meijer@Deltares.nl

Betrokken partijen
  • Deltares

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden en de verwachting is dat dit in 2050 opgelopen is tot 2/3 deel van de wereldbevolking. Het economisch belang van steden is de afgelopen jaren steeds groter geworden*. Voor het goed laten functioneren van steden is veel en steeds meer boven- en ondergrondse infrastructuur noodzakelijk in een steeds beperktere ruimte. Hierdoor gaan de systemen elkaar beïnvloeden. Voorbeelden hiervan in het afgelopen jaar zijn de gasstoringen als gevolg van gesprongen waterleidingen in bijvoorbeeld Rhenen, Apeldoorn en Oldebroek en gaten in wegen als gevolg van breuken in rioolleidingen in Enschede en Breda. Om het beheer van de infrastructuur te optimaliseren wordt een risico framework ontwikkeld zodat het beheer afgestemd kan worden op die locaties waar het falen van de infrastructuur tot de grootste schade leidt.

Technologie

Voor de volksgezondheid en het voorkomen van wateroverlast als gevolg van neerslag speelt de riolering/afvalwaterketen een cruciale rol. Om het beheer van de afvalwaterketen betaalbaar te houden wordt steeds meer ingezet op assetmanagement. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar faalmechanismes, effecten van falen en technieken om de kwaliteit van riolering in beeld te brengen. Het is nog onbekend hoe op een objectieve manier bepaald kan worden welke onderdelen van de riolering het belangrijkst zijn voor het functioneren van de riolering als geheel en wat het effect is van falende riolering op de omliggende infrastructuur.

Uitgaande van de bekende faalmechanismes in de riolering wordt onderzocht onder welke omstandigheden een falend rioolstelsel kan leiden tot falende stedelijke infrastructuur. Hiervoor wordt onderzocht welke (omgevings)factoren (grondslag, afstand tussen leidingen, verkeersbelasting, diameter leidingen, groen, etc) de faalmechanismes beïnvloeden. Daarnaast wordt onderzocht wat de invloedssfeer van falende riolering is.

Uitdaging

In het onderzoek wordt een methode ontwikkeld om te bepalen wat de kritische locaties zijn in de stedelijke infrastructuur vanuit het oogpunt van falende riolering. De eerste fase van het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een methode om de objecten van een rioolstelsel op een objectieve manier in verschillende risicoklassen te verdelen vanuit het perspectief van het functioneren van de riolering (volksgezondheid, droge voeten, milieuschade (oppervlakte- en grondwater)). Hiervoor wordt een overzicht gemaakt van de faalmechanismes die het functioneren van het rioolsysteem negatief beïnvloeden. Vervolgens wordt een methode ontwikkeld om de gevolgen van de faalmechanismes in beeld te brengen afhankelijk van de locatie van falen in het rioolsysteem en afhankelijk van de locatie in het stedelijke gebied.

De tweede fase van het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een methode om de kritische locaties op bijkomende schade (collateral damage) aan de stedelijke infrastructuur te bepalen als gevolg van falen van de riolering. Hiervoor worden de faalmechanismes van de stedelijke infrastructuur als gevolg van falende riolering in beeld gebracht. Vervolgens wordt de invloedsfeer van de falende riolering bepaald. Op basis van deze twee elementen worden de kritische locaties in de stedelijk infrastructuur bepaald.

Het resultaat hiervan is een overzicht van op welke wijze falende riolering kan leiden tot falende stedelijke infrastructuur.

Oplossing

Het verwachte resultaat van het onderzoek is een methodologie voor het bepalen van de kritische locaties in de stedelijke infrastructuur vanuit het oogpunt van falende riolering. Het eerste deel resultaat is een methodologie voor het objectief classificeren van objecten van een rioolstelsel in verschillende risicoklassen vanuit het perspectief van het functioneren van de riolering (volksgezondheid, droge voeten, milieuschade (oppervlakte- en grondwater)). Het tweede deel resultaat is een methode om de kritische locaties op bijkomende schade (collateral damage) aan de stedelijke infrastructuur te bepalen als gevolg van falen van de riolering.

*Otto Raspe, De economie van de stad in de mondiale concurrentie 02 Planbureau voor de leefomgeving

Deel op