Project

Leidingen in dijkkruisingen

Leidingen in dijkkruisingen
Startdatum
01/09/2015
Einddatum
01/05/2016
Label
Slim meten en handelen
Contact

Arjan Venmans
Deltares
088-3357263

Betrokken partijen

In de Rotterdamse regio bevinden zich veel leidingen die waterkeringen kruisen. Dit zijn kruisingen van leidingen door de dijk over de ‘dijktafel’. In sommige gevallen zijn delen van de leiding onderheid. Evides heeft bij een groot aantal kruisingen meetpunten op de leiding aangebracht waarbij de zakking van de leiding periodiek wordt gemeten. De resultaten van deze metingen zijn als feitelijke data vastgelegd in rapportages. In het kader van het garanderen van het functioneren van de leidingen is een aantal zaken van belang:

  1. Omdat de leiding in een waterkering ligt, dient, voor de vergunningverlener, te worden aangetoond dat de sterkte van de leidingen voldoende is. Bovendien dienen aanwezige holle ruimten onder de leidingen te worden gevuld.
  2. Voor de bedrijfszekerheid dienen risico’s in beeld te worden gebracht. In het kader van het herstel- en vervangingsbeleid is het van belang te weten wanneer welke leidingen moeten worden aangepakt.

Technologie

Er moet een werkwijze worden ontwikkeld waarbij op basis van de zakkingsmetingen een uitspraak kan worden gedaan over de zakkingen van de leiding en de spanningen in de leiding in het heden en op tijdstippen in de toekomst. Daarnaast moet worden vastgesteld of met behulp van satellietwaarnemingen eveneens uitspraken gedaan kunnen worden over de zakkingen van de leiding en de spanningen in de leiding in het heden en op tijdstippen in de toekomst.

Uitdaging

Om op basis van de zakkingsmetingen uit zakbaakmetingen of satellietmetingen een uitspraak te kunnen doen over de zakking van de leiding en de spanningen in de leiding, wordt een (iteratief) proces ontwikkeld om tot een goede fit tussen berekende en gemeten zakking te komen.

Oplossing

Een rapport waarin de ontwikkelde werkwijze wordt beschreven en een simulatie voor een aantal dijkkruisingen.

Downloads

  • Performance check of water pipelinesDownload
Deel op