Project

DAPP Innovaties Veerkrachtige Infrastructuur voor Watervoorzieningen

Startdatum
01/01/2020
Einddatum
31/12/2020
Label
Voldoende schoon en veilig water
Contact

Deltares
Andrew Warren

Ontwikkelingen in de maatschappij, economie en fysische omstandigheden vragen om een watervoorziening met een veerkrachtige infrastructuur. Er zijn veel onzekere factoren om rekening mee te houden. Het DAPP-project (Dynamic Adaptive Policy Pathways) voorziet in de ontwikkeling van beoordelingskaders en instrumenten om toekomstige risico’s het hoofd te bieden, met een adequate analyse en aanpak.

Technologie

Samen met Vitens ontwikkelen we concepten, instrumenten en plannen die nodig zijn voor een veerkrachtige drinkwaterinfrastructuur. Dit resulteert in een generiek afwegingskader en een toolkit (inclusief modellen) ter ondersteuning van de strategische besluitvorming, specifiek gericht op de watersector. Gebaseerd op een gedegen economische analyse bieden deze middelen hulp in het prioriteren en ontwikkelen van flexibele en robuuste investeringspaden voor zuivering, transmissie en infrastructuur voor watervoorraden. Dankzij de toegang van Vitens tot het netwerk van Nederlandse waterbedrijven kan de ontwikkelde toolkit breed binnen onze drinkwatersector worden verspreid.

De onderzoeksdoelstellingen van het project sluiten aan bij het innovatiethema Watertechnologie Duurzame steden; met name wat betreft de focus op Infrastructuur en assetmanagement en de kennisgebieden drink- en industriewater, transport en opslag, en watersystemen en kringlopen. Om waterregio’s te verduurzamen, moeten ze flexibel kunnen inspelen op de uitdagingen van klimaatverandering, verouderende infrastructuur en veranderend gebruik en regelgeving. Maar ze moeten ook kansen benutten die deze veranderingen bieden voor innovatie. Slimme technieken voor activabeheer, waaronder verbeterde methodologieën en instrumenten voor investeringsplanning, zullen belangrijke innovaties opleveren om deze doelstellingen te helpen verwezenlijken. In het bijzonder kan vernieuwing helpen om op serviceniveau de gevolgen van toekomstige leveringstekorten en gestrande activa te voorkomen, net als andere maatschappelijke kosten die voortkomen uit de onzekere drijfveren van verandering.

Uitdaging

Naast het ontwikkelen van een algemene reeks criteria, doelstellingen en beperkingen voor een veerkrachtige planning van de watervoorzieningssector, ligt de uitdaging in het opstellen van een generieke set veerkrachtprincipes en kenmerken voor drinkwatervoorzieningssytemen. Ook komt er een geschikte fasering van het analyseniveau; van snelle scans tot meer rigoureuze, doelgerichte, verkennende modelleeractiviteiten. Met een verkenningsmodel kunnen in een later stadium de opgedane inzichten worden toegepast en eventueel uitgebreid voor andere watervoorzieningssystemen.

Speciaal ontwikkelde software biedt ondersteuning in het prioriteren en ontwikkelen van investeringstrajecten en geeft inzicht in de behoefte hieraan. Het project maakt duidelijk wat de meest kritische onzekerheidsfactoren en -stressoren zijn die de veerkracht in gevaar brengen, waarbij naar verwachting zowel ecologische als sociaaleconomische factoren van belang zijn (zie figuur).

Beoordeling van de kwetsbaarheden van drinkwatervoorzieningssytemen vindt plaats aan de hand van beoordelingscriteria voor elk archetype, rekening houdend met aannemelijke toekomstige omstandigheden. Duidelijk moet worden welke acties nodig zijn om volgens de belangrijkste veerkrachtprincipes voor elk archetype een drinkwatervoorzieningssyteem op te leveren, inclusief de aanpassingstrajecten die daarbij horen. De toolkit die uit het project voortkomt wordt onder meer gevoed door signalen die we voor de watervoorzieningssector hebben geïdentificeerd en waarmee voor elk archetype de waarschijnlijke scenariotrajecten en timing van toekomstige aanpassingsomslagpunten kunnen worden gevolgd en bepaald. In termen van strategische watervoorzieningsplanning vertegenwoordigt dit een sleutelinnovatie. De ontwikkelde kennis en tools wordt gedeeld met andere drinkwaterbedrijven in binnen- en buitenland.

Oplossing

Dit project resulteert in een generiek beoordelingskader voor strategische planning en een toolkit voor drinkwatervoorzieningssytemen, inclusief aanbevolen:

  • prestatiecriteria;
  • veerkrachtprincipes;
  • onzekerheidsfactoren om rekening mee te houden;
  • archetypische systeemcomponenten en hun verschillende kenmerken;
  • veerkrachtacties / strategieën;
  • monitoren van signalen;
  • fit-for-purpose assessment fasering en stapsgewijs analytisch proces;
  • verkennend modelleerraamwerk en bibliotheek van strategieën;
  • op maat gemaakt ‘Pathways Generator’ softwarepakket.

Daarnaast worden de specifieke analytische resultaten die uit het werk voortkomen gebruikt voor het afleiden en toepassen van het beoordelingskader en de toolkit. Dit omvat de analytische resultaten voor de bestudeerde reeks archetypische systemen (d.w.z. beoordeling van de veerkracht van bestaande systemen), en die voor de aanbevolen veerkrachtacties om de robuustheid te behouden en de systeemflexibiliteit te vergroten (d.w.z. verwachte effecten van de implementatie van deze acties).

Alle onderzoeksresultaten worden gepubliceerd en openbaar gemaakt via een projectwiki-site zodat andere waterleidingbedrijven ze in de toekomst kunnen gebruiken. Een ​​workshop met andere Nederlandse waterbedrijven aan het eind van het project zou bijzonder geschikt zijn om hen direct te informeren over de resultaten en over hoe ze de toolkit kunnen inzetten voor hun eigen strategische planning.

Het voorgestelde project omvat ook een projectadviesraad om de projectoutput te beoordelen en adviserende input te leveren. Deze adviesraad bestaat ​​uit experts op het gebied van drinkwatervoorziening en adaptieve planning van over de hele wereld, en garandeert de overdraagbaarheid van alle projectontwikkelingen naar andere contexten.

Routekaart (links) en scorekaart (rechts) met kosten en baten van de gepresenteerde paden (naar Haasnoot et al. (2018)).
Deel op