Project

Haalbaarheidsstudie naar ondergrondse zoetwateropslag in de regio Braakman-Zuid (Zeeuws-Vlaanderen)

Haalbaarheidsstudie naar ondergrondse zoetwateropslag in de regio Braakman-Zuid (Zeeuws-Vlaanderen)
Startdatum
01/04/2018
Einddatum
01/04/2020
Label
Voldoende schoon en veilig water
Contact

Deltares
Esther van Baaren
Perry de Louw

Dow
Niels Groot

De aanwezigheid van zout grondwater in de zuidwestelijke delta compliceert de opslag van zoet water in de ondergrond. Daarom zijn slimme oplossingen nodig om in kustgebieden zulke opslag grootschalig mogelijk te maken. Een combinatie tussen nieuwe datasets en een bestaand grondwatermodel vormt een essentieel instrument voor onderzoek in de regio Braakman-Zuid (Zeeuws-Vlaanderen) naar de geohydrologische haalbaarheid van infiltratie van zoet water en waterwinning voor industrie en landbouw.

Technologie

Verschillende factoren in de zuidwestelijke delta bemoeilijken de opslag van zoet water in de ondergrond. Het zoute grondwater, dat zwaarder is dan zoet water, duwt het geïnfiltreerde zoete water weer omhoog. Daarnaast betekent de aanwezigheid van storende lagen in de ondergrond een extra complicerende factor. Slimme oplossingen zijn daarom nodig om grootschalige ondergrondse opslag van zoet water in kustgebieden mogelijk te maken.

Nieuwe datasets als FRESHEM (kartering van zoet-brak-zout verdeling in grondwater met behulp van airborne EM measurements) en GeoTOP (schematisatie van de ondergrond), in combinatie met een bestaand grondwatermodel van de Provincie Zeeland, vormen een essentieel instrument om de geohydrologische haalbaarheid van infiltratie van zoet water en waterwinning voor industrie en landbouw voor de Braakman- Zuid regio te onderzoeken.

Uitdaging

Met dit project wordt een state-of-the-art assessmenttool opgezet voor de geohydrologische haalbaarheid van ondergrondse opslag van zoet water en winning van grondwater. Hierbij worden data en modellen gecombineerd en wordt een methodiek opgesteld die ook voor andere gebieden toepasbaar is.

Daarnaast onderzoeken we in de regio Braakman-Zuid de technische haalbaarheid van een grootschalige infiltratie en onttrekking (1 miljoen m3/jaar) van zoet water in een zoute omgeving voor industrieel en agrarisch gebruik.

Activiteiten:

  1. Literatuuronderzoek ondergrondse opslag en winning van zoet water.
  2. (Water)systeemanalyse Braakman-Zuid, Zeeuws-Vlaanderen.
  3. Opzetten van een assessmenttool voor maatregelen zoetwatervoorziening, met focus op infiltratie en onttrekking. In deze tool worden survey data en modellen gecombineerd.
  4. Kansenkaarten mogelijkheden ondergrondse opslag van zoet water.
  5. Detailstudies geohydrologische haalbaarheid ondergrondse opslag en waterwinning in ruimte en tijd, inclusief kwantificering mogelijke bijeffecten.
  6. Rapportage.
  7. Drie workshops: een startbijeenkomst, een voortgangsoverleg met selectiegebieden voor detailstudies en een eindworkshop. Voor alle workshops worden relevante regionale partijen uitgenodigd. Ook vindt kennisdeling plaats met de Hogeschool Zeeland door zowel Dow als Deltares.

Oplossing

De methodieken en resultaten, voortkomend uit deze haalbaarheidsstudie, worden omschreven in een rapport. De ontwikkelde assessmenttool voor grondwaterinfiltratie en grondwaterwinning in de regio Braakman-Zuid, is tevens inzetbaar voor andere gebieden.

Samengevat zijn de opbrengsten als volgt:

  1. Technische haalbaarheid infiltratie van zoet water in de ondergrond om in de zomer terug te winnen voor industrieel gebruik voor Dow en agrarisch gebruik in regio Braakman-Zuid.
  2. Methodiekontwikkeling om survey data en een grondwatermodel te combineren tot een assessmenttool voor waterinfiltratie en waterwinning.
Projectlocatie, met het modeldomein in rood weergegeven.
Deel op