Project

Biologische bodemsanering van chloorethanen

Biologische bodemsanering van chloorethanen
Startdatum
22/09/2015
Einddatum
21/12/2016
Label
Voldoende schoon en veilig water
Contact

Nanne Hoekstra
Deltares
06 1088 5748

Betrokken partijen

Bij het toepassen van biologische bodemsanering – grond, bodemlucht en met name grondwater – kunnen gewenste natuurlijke processen worden gestimuleerd door de ideale leefomstandigheden te creëren voor de specifieke micro-organismen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van de aanwezige verontreiniging.

Technologie

Vaak ontbreekt het van nature in de bodem aan de beschikbaarheid van de juiste voedingsstoffen om een verontreiniging microbiologisch te verwijderen en zijn de redoxcondities niet optimaal. Inmiddels zijn er veel praktijkvoorbeelden waarbij de natuurlijke afbraak wordt gestimuleerd door het toedienen van stoffen die de juiste omstandigheden in de bodem creëren voor afbraak van verontreinigingen. De benodigde stoffen betreffen deels nutriënten maar zijn deels afhankelijk van de aard van de verontreinigingen. Zo zijn voor sommige oliecomponenten, zoals alkanen, zuurstof nodig, terwijl voor het afbreken van vluchtige aromaten, die ook in olie aanwezig zijn, bijvoorbeeld nitraat door de micro-organismen kan worden benut. Chloorkoolwaterstoffen worden juist gebruikt als stof om mee te ademen, terwijl een voedingsstof moet worden toegediend om de betreffende microbiële populatie te laten floreren.

Uitdaging

Omdat vooral voor chloorkoolwaterstoffen de condities in de bodem van nature meestal niet optimaal zijn voor volledige biologische afbraak komen grote pluimen van deze verontreinigende stoffen op heel veel plaatsen in de watervoerende pakketten voor. Met de biologische sanering voor chloorethenen (die in het verleden veelal bij wasserijen in de bodem zijn aangetroffen) door middel van elektronendonorinjectie zijn reeds goede praktijkervaringen opgedaan. Het blijkt echter dat deze maatregelen niet rechtstreeks te vertalen zijn naar de sanering van industriële locaties waar chloorethanen als ontvettingsmiddel zijn gebruikt. De theorie van de afbraak van deze stoffen is inmiddels redelijk bekend maar voor de ontwikkeling van een effectieve saneringsmethode is veldonderzoek nodig.

Oplossing

Door een elektronendonorinjectie te combineren met specialistische monitoring wordt de bestaande saneringsmethode voor chloorethenen ook toepasbaar gemaakt voor chloorethanen. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van deze methode, namelijk van overwegend locaties met wasserijen naar alle industriële locaties waar ontvettingsmiddelen zijn gebruikt.

Downloads

  • Rapportage Bevindingen monitoring feb_mrt 2018 conceptDownload
Deel op