<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Watertekorten in de landbouw terugdringen met hergebruik industrieel restwater

Watertekorten in de landbouw terugdringen met hergebruik industrieel restwater

Praktijkproef subirrigatie met gezuiverd restwater van Bavaria

In plaats van restwater uit de industrie op het oppervlaktewater te lozen, kan het worden benut voor droogtebestrijding in de landbouw. KWR gaf in samenwerking met TKI Watertechnologie concrete invulling aan hergebruik van gezuiverd restwater van Bavaria door agrarische bedrijven in de omgeving. Met het steeds grilliger wordende klimaat zien boeren hun landbouwopbrengsten afnemen en neemt de irrigatievraag toe. Gedurende het groeiseizoen is de hoeveelheid bodemvocht in de wortelzone in toenemende mate ontoereikend. Door industrieel restwater niet ongebruikt naar zee af te voeren, maar te benutten voor droogtebestrijding, is terugdringen van watertekorten mogelijk.

Betere vochtvoorziening van gewas

Een test is uitgevoerd met restwater van de waterzuivering van Bavaria door dit te gebruiken voor subirrigatie in een landbouwperceel in de omgeving van de brouwerij. Het systeem werd aangelegd in een relatief hooggelegen terrein waar in de zomer de grondwaterstand tot twee meter of dieper beneden het maaiveld zakt. De resultaten wijzen uit dat subirrigatie zorgde voor een dusdanige verhoging van de grondwaterstand en daarmee ook van het bodemvochtgehalte, dat de vochtvoorziening van het gewas verbeterde.

Bijdragen aan noodzakelijke kennisopbouw

Dat Bavaria zich inspant om gezuiverd restwater terug te geven aan de omgeving, laat zien hoe de industrie anticipeert op toenemende watertekorten in de landbouw. Het past binnen ontwikkelingen van (klimaat)adaptatie met de inzet van effluentstromen (‘recycled water’) voor zoetwatervoorziening. Dergelijke toepassingen dragen bij aan de noodzakelijke kennisopbouw rond de kansen en risico’s die hiermee samengaan. Het KWR-rapport ‘Hergebruik van industrieel restwater voor de watervoorziening van de landbouw’ gaat in op de technische en inhoudelijke aspecten van de veldproef die tussen 2015 en 2017 is uitgevoerd, inclusief inpassing van de methode in het beleid.

Schematische weergave van het systeem voor subirrigatie met restwater van Bavaria.

 

Klik hier voor rapport “Hergebruik van industrieel restwater voor de watervoorziening van de landbouw”.

Deel op