<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Uitnodiging aansluiting Platform Duurzaam Legionellabeheer in Afvalwaterstromen

Uitnodiging aansluiting Platform Duurzaam Legionellabeheer in Afvalwaterstromen

De laatste jaren stijgt het aantal geregistreerde patiënten met een legionella-infectie in Nederland. Verspreiding vindt vaak plaats via door de mens gemaakte watersystemen als afvalwaterzuiveringen, koeltorens en drinkwaterinstallaties. Voor drinkwaterinstallaties en koeltorens zijn effectieve beheersplannen, monitoring en risicoanalyses bekend, voor afvalwatersystemen nog niet. Echter, recent zijn er legionella-uitbraken middels afvalwater vastgesteld, daarom zijn ook hiervoor effectieve beheersplannen van cruciaal belang. Sleutels voor controle zijn snelle en betrouwbare detectiemethoden en effectieve legionellabeheerstechnieken, op dit vlak is nog veel winst te behalen.

Kennis beperkt en verspreid

De huidige legionelladetectiemethode is traag en minder betrouwbaar voor water waarin veel bacteriën (stoorflora) aanwezig zijn. Voor eigenaren van installaties, bijvoorbeeld industriële of communale waterzuiveringsinstallaties, zouden alternatieve en op afvalwater- of koeltorenwatermatrices gerichte detectiemethoden voor Legionella (pneumophila) dan meerwaarde kunnen hebben. Deze zijn weliswaar in ontwikkeling en deels al op de markt, maar er is nog veel onbekend over de effectiviteit, en de kennis over deze methodes is bovendien verspreid.

Veel partijen, waaronder eindgebruikers, adviesbureaus en technologieleveranciers, zijn bezig met Legionella-beheersplannen en -analysemethoden. Desondanks heeft niemand een kant-en-klaar antwoord op vraagstukken vanuit de waterschappen, industrieën, omgevingsdiensten, gemeentes en de adviesbureaus zelf.

Platform Duurzaam Legionellabeheer

Met het Platform Duurzaam Legionellabeheer in Afvalwaterstromen willen we de geschiktheid bepalen van nieuwe, alternatieve legionelladetectiemethoden en -beheerstechnieken onderzoeken. Met de combinatie van beide kan Legionella optimaal gecontroleerd en beheerst worden.

Doelstellingen:

 • Nieuwe legionelladetectiemethoden valideren op verschillende watermatrices ten opzichte van de standaard kweekmethode (ISO 11731).
 • Systematiek vaststellen om de effectiviteit van legionellabeheerstechnieken te bepalen.
 • Een (pilot) kennisplatform opzetten om kennis over legionelladetectie, risicoanalyses, beheersplannen, kennis in de sector en lopende/ afgeronde onderzoeken op één plek te verzamelen.
 • Nieuwe samenwerkingen en onderzoeken aanjagen.

Door het testen van de verschillende methoden en het algemeen beschikbaar stellen van resultaten en kennis uit andere onderzoeken, kan kennis en kunde onderling snel en makkelijk gedeeld worden. Dit voorkomt bovendien het dubbel uitvoeren van vergelijkende onderzoeken door anderen.

De informatie kan gebruikt worden door bijvoorbeeld adviesbureaus, waterbeheerders, eigenaren van waterzuiveringsinstallaties en controlerende instanties om onderbouwde risicobeheersplannen op te stellen, te controleren en informatie te delen. De praktijk kan zo snel reageren op nieuwe ontwikkelingen en voor de leveranciers van detectiemethoden is het kennisplatform een plek waar hun potentiële klanten informatie kunnen vinden over welke methode het meest geschikt is voor hun specifieke watersysteem. Bij een betere beheersing van Legionella in waterzuiveringen kunnen binnen de industrie mogelijk minder desinfectiemiddelen, chemicaliën en technologieën worden gebruikt, waardoor meer water kan worden hergebruikt. De huidige oplossingen zoals afdekken, lucht afzuigen en luchtbehandeling vergen hoge investeringen. Door voornoemde verbeteringen zullen deze kosten ook lager worden.

Zo draagt het platform direct en indirect bij aan het verkleinen van het potentiële risico van Legionella voor de volksgezondheid en aan de doelstelling van een meer circulaire samenleving.

Deelnemende partijen

Expertise Water Technology (CEW), KWR Water en Normec Kalsbeek BV. CEW en KWR Water hebben beide ruime ervaring met het testen van alternatieve detectiemethoden voor micro-organismen in water en/ of Legionella (pneumophila). Normec Kalsbeek is gespecialiseerd in het uitvoeren van risicoanalyses en opstellen van legionellabeheersplannen.

Maar om tot goede resultaten te komen, hebben we absoluut meer partijen en specialisaties nodig. We doen hierbij dan ook een dringende oproep aan industriële bedrijven met afvalwaterzuiveringen, waterschappen, adviesbureaus, leveranciers van legionelladetectiemethoden of -beheerstechnieken en koepelorganisaties om aan te sluiten bij dit initiatief.

Wat het levert deelname op?

Algemeen, deelnemers:

 • kunnen onderling kennis uitwisselen;
 • zijn als eerste op de hoogte van de binnen het project ontwikkelde kennis en van wat er op het online kennisplatform gepubliceerd wordt;
 • beschikken over de nieuwste informatie voor Legionellabeheersplannen;
 • zijn beter in staat om Legionella te beheersen, wat leidt tot minder gebruik van chemicaliën, lagere kans op Legionellabesmettingen en meer waterhergebruik.

Waterbeheerders en/of eigenaren van waterzuiveringsinstallaties:

 • krijgen concrete technologische oplossingen die ze in hun dagelijkse praktijk kunnen inzetten;
 • hebben efficiëntere beheersmaatregelen.

Adviesbureaus:

 • kunnen beter advies geven met betrekking tot risico’s en legionellabeheersplannen aan de hand van de laatste informatie en wetenschappelijke resultaten.
 • krijgen een betere klant – adviseursrelatie

Technologieleveranciers:

 • kunnen de door hen ontwikkelde methode laten testen op diverse watermatrices door onafhankelijke instituten als KWR en CEW;
 • krijgen exposure bij potentiële gebruikers/ klanten van de methode;
 • versnellen hun innovatiecyclus en krijgen daarmee een kortere time-to-market;

Meer informatie

Het thema valt onder het CEW TKI-Programma Circulaire Economie in de Watersector en het KWR TKI-programma Watertechnologie. Dit betekent dat platformleden profiteren van TKI-toeslagen. Voor meer informatie over de voordelen, randvoorwaarden en kostenstructuur die met een lidmaatschap gepaard gaan, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Vertegenwoordigt u een van de hiervoor genoemde partijen? Denkt u ook een bijdrage te kunnen leveren aan het platform Duurzaam Legionellabeheer in Afvalwaterstromen en spreekt deze vorm van samenwerken u aan? Dan nodigen wij u uit om u aan te sluiten en lid te worden van het platform. Het lidmaatschap levert zeer concrete technologische oplossingen op die u in uw dagelijkse praktijk kunt inzetten. Meer informatie over het platform is te vinden op de website www.tkiwatertechnologie onder ‘Nieuws’.

Contact

Länk Vaessen

Business Developer, CEW
l.vaessen@cew.nl
06-18344705

Paul van der Wielen

Prinicipal microbioloog, KWR
paul.van.der.wielen @kwrwater.nl
06-25241293

Naomi Schilderink

Adviseur Offshore & Industrie, Normec Kalsbeek
naomi.schilderink @normecgroup.com
06-57714649

Deel op