<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Nieuwe Kennis- en Innovatie-agenda Landbouw, Water en Voedsel 2024-2027 roept op tot verbinding

Nieuwe Kennis- en Innovatie-agenda Landbouw, Water en Voedsel  2024-2027 roept op tot verbinding

Onlangs is de nieuwe Kennis- en Innovatie-agenda Landbouw, Water en Voedsel 2024-2027 uitgebracht. Deze agenda speelt de komende jaren een belangrijke rol bij het stimuleren, initiëren en ondersteunen van onderzoek en innovatie in het groenblauwe domein, zoals dit gebeurt bij TKI Watertechnologie. Missie 3: ‘Gebiedsinrichting en water’, omschrijft als cruciale stap dat alle gebruikers van land, water en bodem, elk met eigen kennis en inzichten, bij elkaar moeten komen.

Het is behalve een duizelingwekkende opgave ook een inspirerende en kansrijke uitdaging. Zo wordt in de Wegwijzer van de Kennis- en Innovatie-agenda Landbouw, Water en Voedsel (KIA-LWV) 2024-2027 de enorme taak omschreven waar Nederland de komende 25 jaar voor staat. Samen met de rest van de wereld willen we ambities op het gebied van gezondheid, veiligheid en sociale en economische welvaart waarmaken. Op een toekomstbestendige manier voor mens en planeet. Nieuwe kennis en innovatieve technologieën, producten, concepten en verdienmodellen zullen daarbij cruciaal zijn. En we zullen over onze landsgrenzen moeten heen kijken. Naast Landbouw, Water en Voedsel zijn de andere thema’s van het Nederlandse innovatiebeleid: Energie, Circulariteit, Gezondheid & Zorg en Veiligheid.

Kennis en innovatie

De KIA-LWV is bedoeld om richting te geven aan kennis en innovatie in het groenblauwe domein. Om de doelen te behalen moet in de komende vier jaar bijvoorbeeld water een sturende rol hebben voor een klimaatbestendig Nederland. De agenda is opgesteld door topsectoren, ministeries en andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met deze inbreng zijn de ambities rond water verder aangescherpt, de juiste kennisopgaven geformuleerd en de verbinding met de praktijk versterkt.

Gebiedsinrichting en water

Op zes uiteenlopende gebieden zet de KIA-LWV uitdagende missies neer. Behalve dat er zeker raakvlakken zijn met andere missies, sluit Missie 3, getiteld: Gebiedsinrichting en water, naadloos aan op de watersector. De agenda roept op tot verbinding: ‘Voor optimale inrichting en gebruik van het toekomstige Nederland, zullen we samen aan vele knoppen draaien. Dat maakt het cruciaal dat alle gebruikers van land, water en bodem, elk met eigen kennis en inzichten, bij elkaar komen. Te vaak werken sectoren nu nog onbedoeld langs elkaar heen.’ De innovatieprogramma’s in deze missie richten zich dus nadrukkelijk niet alleen op gevestigde kennisinstellingen en beleidsmakers op nationale en regionale niveaus. Ze zoeken ook goede manieren om ondernemers en deskundigen uit landen tuinbouw, industrie, bouw en recreatie, én burgers, bij de ontwikkeling van kennis te betrekken.

Drie innovatieprogramma’s

De innovatieprogramma’s van Missie 3 worden uitgerold langs drie richtingen, met een focus op vitale landelijke en bebouwde gebieden in een klimaatbestendig Nederland:

  • Toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied: Ontwikkelt manieren om in gezamenlijkheid te komen tot een samenhangend perspectief voor het gebruik van het platteland, in balans met natuurlijke systemen en bijdragend aan welvaart en welzijn voor de mensen die er leven, werken en recreëren.
  • Toekomstbestendige inrichting van het bebouwde gebied: Gericht op manieren om in stedelijke gebieden maatregelen op het vlak van natuur, bodem, water en bebouwing elkaar te laten versterken en zo klimaatbestendigheid en leefbaarheid op lange termijn te garanderen.
  • Toekomstbestendig zoetwatersysteem: Gericht op de randvoorwaarden die een toekomstbestendig zoetwatersysteem stelt aan inrichting en gebruik van landelijk en bebouwd gebied, en op manieren om in de toekomst aanbod van en vraag naar schaars zoet water op alle schaalniveaus in evenwicht te houden.

Benieuwd naar de doelen en kennis- en innovatieprogramma’s die vanaf 2024 zullen starten?

Deel op