<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Kennis- en innovatieprogramma TKI Watertechnologie 2024-2027 van start

Kennis- en innovatieprogramma TKI Watertechnologie 2024-2027 van start

In december 2023 is het nieuwe Kennis- en Innovatieprogramma TKI Watertechnologie 2024-2027 vastgesteld. Deze agenda geeft een overzicht van de thema’s en samenwerkingen waarmee het programma TKI Watertechnologie onderzoek en innovatie stimuleert, initiëert en ondersteunt.

Kennis en innovaties voor watertechnologiebedrijven én watergebruikers

Voor een gezonde natuur, samenleving en economie is het cruciaal dat voldoende water van de juiste kwaliteit beschikbaar is. Watertechnologie levert de technologieën en processen die nodig zijn om  de waterkwaliteit te verbeteren en de waterbeschikbaarheid te vergroten – en TKI Watertechnologie helpt bedrijven, kennisorganisaties en overheden om zulke procestechnologische innovaties te onderzoeken en te ontwikkelen.

Innovaties voor technische en natuurlijke systemen

Via TKI Watertechnologiewerken bedrijven, kennisorganisaties en overheden samen aan innovaties die de waterkwaliteit en de waterbeschikbaarheid verbeteren om een klimaatpositieve waterketen te realiseren. Zij zetten deze innovaties in in technologische zuiveringssystemen zoals reactoren en modules, en in natuurlijke systemen in water, bodem en diepe ondergrond. Daarbij maken zij gebruik van andere technologieën zoals sensortechnologie en data science.

Versterkt waterbeschikbaarheid en positie technologiebedrijven

Dankzij dergelijke innovaties kunnen de Nederlandse watersector en watergebruikers beschikken over voldoende water van goede kwaliteit voor natuur, drinkwater, landbouw en industrie, waarbij zo min mogelijk emissies naar het milieu plaatsvinden en zoveel mogelijk materialen en energie worden teruggewonnen. Voor Nederlandse watertechnologie-bedrijven en -kennisorganisaties bieden de innovaties kansen om zich internationaal te onderscheiden en hun positie te versterken.

Samenwerkingen

Via eigen innovatie-onderzoek en cross-sectorale samenwerking draagt TKI Watertechnologie bij aan (onderdelen van) de kennis- en innovatieagenda’s voor Landbouw, Water en Voedsel, Energie & Klimaat, Circulaire Economie en Gezondheid & Zorg. TKI Watertechnologie heeft inhoudelijke dwarsverbanden met meerdere TKI’s en wil in 2024 (lopende) samenwerkingen uitbreiden:

  • Met de TKI’s Deltatechnologie, Maritieme Technologie en Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen in het kader van Landbouw Water Voedsel;
  • Met TKI Life Science & Health in het kader van de nieuwe missie binnen Gezondheid & Zorg over de bescherming tegen maatschappelijk ontwrichtende gezondheidsdreigingen;
  • Met de TKI’s Urban Energy en Bouw & Techniek op de onderwerpen water en energie en klimaatbestendig bouwen.

Thema’s en TKI-projecten

TKI Watertechnologie 2024-2027 kent vier meerjarige innovatieprogramma’s (MIP’s):

  • MIP1 Duurzame zoetwatervoorziening
  • MIP2 Betrouwbare watertechnologie en -infrastructuur
  • MIP3 Circulair water en grondstoffen
  • MIP4 Water en energie opwekken

PPS-subsidie aanvragen

Bedrijfsleven en kennisorganisaties kunnen PPS-subsidie aanvragen voor kennis- en innovatieprojecten die inhoudelijk passen binnen deze meerjarige innovatieprogramma’s. Kennisorganisaties die participeren in TKI Watertechnologie kunnen namens de projectconsortia waarin zij deelnemen projectvoorstellen indienen en PPS-subsidie aanvragen. Projectvoorstellen worden drie keer per jaar beoordeeld door de programmaraad en vastgesteld door het bestuur van TKI Watertechnologie.

Een deel van de PPS-subsidie van TKI Watertechnologie wordt geprogrammeerd via de gezamenlijke PPS-call Landbouw Water Voedsel. Dit deel van de PPS-subsidie kan worden ingezet voor samenwerkingsprojecten met kennisorganisaties die verbonden zijn aan TKI Watertechnologie, al dan niet in een consortium met kennisorganisaties buiten het TKI.

Downloads

  • Kennis- en innovatieprogramma TKI Watertechnologie 2024-2027 (december 2023)Download
Deel op