Thema’s

Maatschappelijke uitdagingen en innovatiethema’s

Watertechnologie heeft van oudsher een sterke focus op maatschappelijke uitdagingen. Zowel in nationaal als Europees verband wordt via onderzoek kennis ontwikkeld om met deze maatschappelijke uitdagingen om te gaan. TKI Watertechnologie ziet voor zichzelf voornamelijk een rol rond de volgende maatschappelijke uitdagingen:

 • Klimaat en water
 • Energie en CO2
 • Landbouw en voeding
 • Circulaire economie

TKI Watertechnologie heeft gekozen voor  een drietal innovatiethema’s en een achttal daaraan gekoppelde kennisthema’s waarmee kennis wordt ontwikkeld voor zowel het aangaan van maatschappelijke uitdagingen als het inspelen op nieuwe marktkansen.

 • Resource efficiency
 • Smart water systems
 • Sustainable cities

Resource Efficiency

Met resource efficiency wordt het efficiënter omgaan met natuurlijke hulpbronnen door middel van kringloopsluiting bedoeld. Dit is daarmee een invulling van het streven naar een meer circulaire economie. Efficiëntieverbeteringen in de keten leveren niet alleen kostenbesparingen op, maar kunnen ook leiden tot energiebesparing en CO2-reductie. Er wordt onderscheid gemaakt in het hergebruik van drie soorten hulpbronnen: energie, grondstoffen en water zelf.

De betrokken kennisthema’s zijn:

 • Drinkwater en industriewater
 • Afvalwaterbehandeling
 • Nieuwe waterbronnen
 • Terugwinning van mineralen (nutriënten en hergebruik van reststoffen)
 • Winning van energie
 • Watersystemen en kringlopen

Smart Water Systems

Water is een sector met verbindingen naar vele andere sectoren, zoals landbouw, energie en chemie. Water vormt in steden het zenuwstelsel met sterke verbindingen naar de burger en is daarom bij uitstek een sector waar onderzoek en innovatie de samenleving ten goede komt. Veel perspectief is er voor innovaties op het grensvlak van de fysieke en digitale wereld. Sensoren en modellen die steden slimmer maken in hun dienstverlening aan de burgers en die burgers beter betrekken bij de vormgeving en het beheer van hun omgeving. Dit moet bijdragen aan de leefbaarheid, minder watervervuiling, efficiënter gebruik van water en energie en terugwinning en hergebruik van grondstoffen. Dit laatste draagt bij aan de circulaire economie.

Dit innovatiethema beoogt het inzetten van een scala van aanpalende, met name, ICT- technologieën voor een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van water(zuiverings)-technologieën. Het verbinden van deze technologie met watertechnologische kennis versterkt de ‘competitive edge’ van technologie-aanbieders en levert voor eindgebruikers goedkopere, duurzamere en/of geïntegreerde technologieën op.

De betrokken kennisthema’s zijn:

 • Drinkwater en industriewater
 • Afvalwaterbehandeling
 • Winning van energie
 • Sensoring & control
 • Watersystemen en kringlopen

Sustainable Cities

Steden zijn steeds meer een thuisbasis voor velen. Er zijn momenteel meer dan 400 steden met meer dan 1 miljoen inwoners en 23 megasteden (steden met meer dan 10 miljoen inwoners). Steden spelen een hoofdrol in de economische ontwikkeling. Ze zijn centra van communicatie, innovatie en creativiteit, en spelen een grote rol op sociaal en cultureel gebied.

Het concentreren van wonen en werken in steden heeft ook zijn keerzijde. Steden zijn geconcentreerde centra van productie, consumptie en afval. Dit creëert een enorme druk op de watervoorziening, energievoorziening en afvalwaterzuivering, maar ook op de natuur en leefomgeving zelf, o.a. via vervuiling van bodem, lucht en water. Dit vraagt om nieuwe concepten waarin waterbeheer, watertechnologie, grondstofstromen, infrastructuur en energie bij elkaar komen. Wereldwijd is een transitie gaande van sectorale stedenbouw naar integrale (cross sectorale) ruimtelijke planning en ontwerp: de duurzame stad.

Een duurzame stad is een stad ontworpen met aandacht voor de milieu-impact, en met inwoners die gebruik van energie, water en voedsel minimaliseren, uitstoot van afval en broeikasgassen beperken, en watervervuiling minimaliseren. Een duurzame stad hergebruikt water en afvalstoffen, doet een beperkt beroep op de omgeving voor haar voedselvoorziening, en maakt gebruik van duurzame energie. Een duurzame stad heeft een minimale bijdrage aan klimaatverandering doordat ze klimaatneutraal is, en is klimaatbestendig, zowel ‘rainproof’ als waterbestendig.

Vanuit het perspectief van watertechnologie zijn het Urban Water Cycle concept, een innovatieve infrastructuur en slim assetmanagement pijlers voor de duurzame stad.

De betrokken kennisthema’s zijn:

 • Drinkwater en industriewater
 • Afvalwaterbehandeling
 • Transport en opslag
 • Terugwinning van mineralen (nutriënten en hergebruik van reststoffen)
 • Winning van energie
 • Sensoring & control
 • Watersystemen en kringlopen