<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Straatwater Filtratie voor Infiltratie

Deze pagina is bijgewerkt op April 3, 2024
Straatwater Filtratie voor Infiltratie
Startdatum
01/01/2023
Einddatum
31/12/2026
Label
Smart Water Systems
Betrokken partijen

WENR, Waternet, Vitens, Permavoid BV, Gemeente Amsterdam, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Nijmegen, Gemeente Hilversum, Field Factors, DutchBlue, Waterschap Brabantse Delta, Stichting Hanzehogeschool Groningen

Door klimaatadaptatie verandert in steden het regenwaterbeheer van afvoeren naar opvangen en hergebruiken voor plantengroei. Deze Nature-based Solution zorgt voor versterking van menselijke gezondheid, biodiversiteit en verkoeling in de stad. Als gevolg van deze toenemende belangstelling voor een groenstedelijke ruimte, neemt de watervraag toe en groeit de aandacht voor regenwater dat van de straten afstroomt. Dit water zou gebruikt kunnen worden voor plantirrigatie en voor infiltratie naar grondwater in cascaderende systemen die commercieel verkrijgbaar zijn. Probleem hierbij is dat vervuilingen in het (straat)water veelal relatief ongehinderd naar de bodem en het grondwater passeren. Dat past niet binnen de zorgplicht van gemeenten met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn. Dit project heeft als doel om aan de hand van de kwaliteit van afstromend regenwater te komen tot een kader waaraan deze waterkwaliteit moet voldoen om te kunnen infiltreren.

Technologie

In dit project verkennen we de kwaliteit van afstromend regenwater op basis van nationale en internationale literatuur en werken we toe naar een kader waar de waterkwaliteit voor infiltratie aan moet voldoen. Deze informatie en het kader vormen de randvoorwaarden voor een innovatieve praktische en geïntegreerde nature based-oplossing waarmee de vervuiling die van de straten meekomt wordt afgevangen en zo mogelijk afgebroken alvorens het water te hergebruiken voor plantengroei of grondwater aanvulling. De oplossing is inpasbaar in dicht stedelijk gebied, goed te onderhouden en zo veel mogelijk circulair in materialengebruik.

Uitdaging

Er zijn verschillende materialen en technieken op de markt waarmee overtollig regenwater naar het grondwater kan infiltreren. Voorbeelden zijn: kolken, leidingen, retentie en detentie (infiltratie) voorzieningen. Op veel plekken wordt regenwater dat van straten komt niet behandeld voordat het in de ondergrond infiltreert. Dit kan leiden tot vervuiling van bodem en grondwater. Naar hoe dit het best kan worden voorkomen, moet nog veel onderzoek worden gedaan. In dit TKI-project nemen we het voortouw om met vooraanstaande kennispartners en product-innovators te komen tot een systeem dat praktisch toepasbaar is, met significante filtratiecapaciteit en dat voldoet aan de wet- en regelgeving, nu en in de toekomst.

Oplossingen

Waterrichtlijnen worden steeds strenger en in het dichtbebouwde Nederland is het niet eenvoudig om grondwater te beschermen tegen vervuiling. Door water van straten te zien als een bron waarmee grondwater kan worden aangevuld, ontstaan kansen om invulling te geven aan een groeiend tekort aan zoetwaterbronnen. Het systeem dat we hiermee voor ogen hebben, heeft waarde voor de bouw en voor de groene industrie in Nederland, maar ook daarbuiten: waterschaarste en de steeds strenger wordende regelgeving omtrent waterkwaliteit zijn immers een wereldwijd probleem.

 

 

Meer informatie

  • Straatwaterfiltratie voor Infiltratie - TKI deltatechnologie invoermoduleBekijk
Deel op