Project

Onderzoek naar het voorkomen van drijflagen met gecontroleerde vortexen

Onderzoek naar het  voorkomen van drijflagen met gecontroleerde vortexen
Startdatum
01/01/2017
Einddatum
31/12/2017
Label
Voldoende schoon en veilig water
Contact

Francois Clemens
Deltares
Francois.clemens@deltares.nl

Gemeenten geven jaarlijks aanzienlijke budgetten (b.v. Rotterdam; jaarlijks €300K) uit aan het verwijderen van drijflagen (voornamelijk vet) uit rioolgemalen. Dergelijke drijflagen zijn een belangrijke oorzaak van pompstoringen, waarvan bewezen is dat deze vaak aanleiding zijn tot ongecontroleerde lozingen van afvalwater op oppervlaktewater.

In samenwerking met Ingenieursbureau Rotterdam BV en de TU Delft is Deltares een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om met behulp van een opgewekte vortex de opbouw van dergelijke drijflagen te voorkomen en de vaste afvaldelen naar de afvalwaterzuivering te transporteren. De tot nu toe verkregen resultaten zijn bemoedigend, daarom is besloten het onderzoek in 2017 voort te zetten. Het Ingenieursbureau Rotterdam BV stelt hiertoe haar medewerker ir. S.P.A. Duinmeijer gedurende het jaar 2017 voor 24 uur per week beschikbaar om i.s.m. Deltares het onderzoek voort te zetten.

Doel

Het ontwikkelen van een nieuw procedé voor het verwijderen van drijflagen in rioolgemalen.

Experimentele opstelling hydraulisch laboratorium, Deltares
Experimentele opstelling hydraulisch laboratorium, Deltares

Activiteiten (scope), resultaten en opbrengsten

Met behulp van PIV metingen wordt het 3D stromingsveld rond een vortex gemeten, daarnaast wordt een meetopzet gebouwd aan de hand waarvan de beweging van vaste deeltjes in dit stromingsveld kan worden vastgelegd. Hiermee wordt alle informatie vergaard waarmee een recent opgestelde theoretische beschrijving van de deeltjesbeweging kan worden verbeterd en gevalideerd. Dit model om zijn beurt kan worden gebruikt bij het (her)ontwerpen van rioolgemalen, rekening houdend met de verwijdering van vaste stoffen.

In zekere zin is het een aanvulling op en uitbreiding van het eerder door Deltares afgeronde CAPWAT-onderzoek op basis waarvan in de praktijk een belangrijke reductie in het energieverbruik van rioolgemalen is gerealiseerd.

De resultaten van de werkzaamheden worden gedeeld met de CAPWAT community (een groep gemeenten, waterschappen, ingenieursbureaus en leveranciers) die op regelmatige basis hun kennis omtrent rioolgemalen en persleidingen met elkaar delen in een door Deltares georganiseerde bijeenkomst. Voort zullen de resultaten worden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast worden de resultaten toegankelijk gemaakt via de Deltares homepage.

Additionele informatie

Het project draagt bij aan het door S.P.A. Duinmeijer in 2014 gestarte promotieonderzoek dat i.s.m. Deltares, de gemeente Rotterdam en de TUD wordt uitgevoerd. In het project is voorzien dat een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door afstudeerders van de Tu Delft en de Hogeschool Zeeland, hiermee wordt dus tevens een bijdrage aan het onderwijs gerealiseerd.

Deel op