Project

Ondergrondse beschikbaarheid van zoet water

Ondergrondse beschikbaarheid van zoet water
Startdatum
01/06/2018
Einddatum
01/10/2020
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Contact

Deltares
Tobias Mulder

Dow
Niek Groot

Om een instrument te kunnen opstellen waarmee de geohydrologische haalbaarheid van de infiltratie van zoet water en waterwinning voor industrie en landbouw in Zeeland kan worden onderzocht, is een generieke toolontwikkeling nodig. Binnen dit project wordt dit instrument ingezet voor assessment van ondergrondse opslag van gebiedseigen zoet water voor Dow. Voor een verdere doorontwikkeling gaan Dow en Deltares samenwerken met de nieuwe partners Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland.

Technologie

In de zuidwestelijke delta is zoet water van nature schaars door de aanwezigheid van zout grond- en oppervlaktewater. Toekomstige veranderingen zoals de verwachte zeespiegelstijging, klimaatverandering (meer extremen in neerslag en verdamping) en de toename van de watervraag zetten de zoetwatervoorziening verder onder druk. Ook de landbouwsector ervaart in de zomer een watertekort.

Samen met regionale partners werkt Dow aan een combinatie van watervoorziening voor de eigen industrie en voor de landbouwsector in de regio. Ook elders in Zeeland hebben deze sectoren vragen over de haalbaarheid en duurzaamheid van grondwateronttrekkingen en ondergrondse opslag van zoet water. Een generieke tool is daarom nodig om de geohydrologische haalbaarheid van infiltratie van zoet water en waterwinning voor industrie en landbouw te onderzoeken, ook buiten Zeeland.

Dit projectidee ‘Ondergrondse beschikbaarheid van zoet water’ is een uitbreiding (van meer dan 25%) op het project ‘Haalbaarheidsstudie naar ondergrondse zoetwateropslag in de regio Braakman-Zuid (Zeeuws-Vlaanderen)’. Hierin wordt een prototype van de generieke tool ontwikkeld en toegepast, wat het assessment instrument voor heel Zeeland bruikbaar maakt. Met dit instrument kunnen de haalbaarheid en het ontwerp van watertechnologische oplossingen voor watervoorziening vanuit de ondergrond worden getoetst.

Binnen dit project wordt het instrument ingezet voor assessment van ondergrondse opslag van gebiedseigen zoet water voor Dow. Voor een verdere doorontwikkeling, toepasbaar in Zeeland, gaan Dow en Deltares samenwerken met de nieuwe partners Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland.

Uitdaging

Uit de ontwikkelde prototypes van dit project wordt een generieke assessmenttool gemaakt. Deze tool wordt toegepast voor de regio Zeeland zodat hiermee de geohydrologische haalbaarheid in kaart kan worden gebracht van de ondergrondse opslag van zoet water en grondwaterwinning. Voor Dow wordt het assessment instrument toegepast voor de regio Braakman-Zuid (Zeeuws-Vlaanderen). Ook onderzoeken we de geohydrologische haalbaarheid van grootschalige infiltratie en onttrekking (1 miljoen m3/jaar) van zoet water in een zoute omgeving voor industrieel en agrarisch gebruik in de regio Braakman-Zuid.

Activiteiten:

  1. Opzetten van een tool voor het te ontwikkelen assessment instrument voor maatregelen in de zoetwatervoorziening, met een focus op infiltratie en onttrekking. In deze tool worden survey data en modellen gecombineerd.
  2. Ontwikkeling van een assessment instrument voor de regio Zeeland.
  3. Geohydrologische haalbaarheid van ondergrondse opslag en waterwinning in ruimte en tijd, inclusief een kwantificering van mogelijke bijeffecten voor de regio Braakman-Zuid voor Dow.
  4. Rapportage en overleg.

Oplossing

Het assessment instrument dat met dit project wordt ontwikkeld, is inzetbaar om de geohydrologische haalbaarheid van grondwaterinfiltratie en grondwaterwinning in Zeeland te analyseren. Het wordt toegepast voor de regio Braakman-Zuid. De methodieken en resultaten, voortkomend uit de haalbaarheidsstudie, worden omschreven in een rapport. In een korte reportage wordt een advies uitgebracht over de koppeling van geohydrologische datasets en modellen op verschillende schaal met verschillende doelstellingen, ook in relatie tot nationale modellen. Al met al is sprake van een grote kennisdisseminatie.

Samengevat zijn de opbrengsten als volgt:

  1. Technische haalbaarheid infiltratie van zoet water in de ondergrond om in de zomer terug te winnen voor industrieel gebruik voor Dow en agrarisch gebruik regio Braakman-Zuid.
  2. Methodiek- en toolontwikkeling om survey data en een grondwatermodel te combineren tot assessment instrument voor waterinfiltratie en waterwinning.
  3. Implementatie van tools voor regio Zeeland tot assessment tool.
Chlorideverdeling over 100 jaar met tijdstappen van 20 jaar, weergegeven met het nieuwe grondwatermodel Zeeland 2.0, waardoor het effect van maatregelen snel kan worden doorgerekend in ruimte en tijd. Rood – zout; oranje – brak; blauw – zoet. Locatie doorsnede rechtsonder in afbeelding.
Deel op