<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Fytoremediatie als basis voor zuiverend groen in de stad

Deze pagina is bijgewerkt op November 9, 2023
Fytoremediatie als basis voor zuiverend groen in de stad
Startdatum
21/10/2019
Einddatum
30/09/2024
Label
Slim meten en handelen
Contact

Nanne Hoekstra (Deltares)
Freek van den Heuvel (Bioclear earth)

Betrokken partijen

Provincie Overijssel, gemeente Zwolle, gemeente Almelo

Overheden die verantwoordelijk zijn voor zich verspreidende verontreinigingspluimen van historische bodemverontreinigingen, hebben behoefte aan betaalbare instrumenten voor het verbeteren van de stedelijke grondwaterkwaliteit binnen de context van gebiedsgericht grondwaterbeheer. Op die manier kunnen zij grondwatervergrijzing – het sluipenderwijs verslechteren van de kwaliteit van steeds grotere grondwaterlichamen – voorkomen. Inpassing in de waterhuishouding van de veerkrachtige, aan een veranderend klimaat aangepaste stad, biedt daarvoor mogelijkheden.

Technologie

Door de aanleg van zuiverende groenvoorzieningen met riet en bomen zijn rendabele sanerings- en beheerstechnologieën mogelijk. Hierin kunnen relatief eenvoudig optimale condities worden gecreëerd voor de biologische afbraak van verontreinigingen. Het klimaatvriendelijk oppompen van grondwater door de inzet van windwaterpompen en verdamping door bomen, maakt deze oplossing dubbel groen. Daarnaast kunnen dergelijke systemen in bredere zin bijdragen aan het verbeteren van de stedelijke waterhuishouding. Ze vormen een belangrijke bouwsteen voor het stedelijk waterbeheer van de toekomst, waarin wordt gestreefd naar minder grijze voorzieningen (riolen, gemalen, dieselpompen) en meer groene alternatieven. Ook dragen deze zuiverende groenvoorzieningen bij aan klimaatadaptatie, broeikasgasopname, afkoeling van stedelijke warmte-eilanden, biodiversiteit, woongenot en zelfs gezondheid.

Uitdaging

Het principe van afbraak van grondwaterverontreinigingen in en bij wortelstelsels van riet en bomen door micro-organismen is wel aangetoond, maar hiervoor is nog geen concreet product ontwikkeld. Inzet van riet en bomen voor grondwaterzuivering is nog een onbekend fenomeen. Dat een dergelijke aanpak kan werken, moet eerst op kleine maar reële schaal eenduidig worden aangetoond.

Oplossingen

Met dit project willen we aantonen dat de grondwaterkwaliteit op de bovenbeschreven wijze kan worden verbeterd en verspreiding van verontreiniging kan worden tegengegaan. We maken hiervoor gebruik van doordachte pilots met uitgebreide monitoring van alle parameters die van belang zijn voor de vereiste afbraakprocessen. Geschikte proeflocaties zijn gevonden in Zwolle, Almelo en Borne. Het betreft locaties met verschillende verontreinigingssituaties en hierop gebaseerde uiteenlopende varianten van de groene zuiveringsinrichtingen.

Aanleg helofytenfiter.

Meer informatie

  • Nieuwsbericht De drie ‘schoonmaakbomen’ van Almelo zuiveren vieze grond: echt waar of te mooi om waar te zijn?Bekijk
Deel op