DNA fingerprinting in afvalwater- en oppervlaktewaterbeheer

In oppervlakte- en afvalwaterbeheer zijn situaties waarin het van belang is om te kunnen beoordelen wat de herkomst is van het water en de eventueel probleemveroorzakende stoffen/organismen daarin. Voorbeelden zijn de constatering van fecale verontreiniging op zwemwaterlocaties, nutriënt gerelateerde vraagstukken of haperende RWZI’s. In dit onderzoek wordt uitgediept in hoeverre geavanceerde DNA technieken kunnen bijdragen aan het ophelderen van dergelijke vraagstukken.

Technologie

Het toepassen van Next Generation Sequence technieken is in tal van werkgebieden aantoonbaar zinvol gebleken. Ook in oppervlakte- en afvalwaterbeheer spelen vraagstukken waarin de toepassing van NGS technieken gericht op de bacteriële samenstelling van water(stromen) helderheid kunnen bieden. In dit project is het de bedoeling om aan te tonen dat de werking van dergelijke technieken meerwaarde biedt bij het geven van antwoorden op concrete vragen uit de watersector.

Uitdaging

De uitdagingen liggen vooral op het terrein van het opzoeken van de grenzen van de toepassing van de techniek. Hierin voorzien we de aanpak van vraagstukken op diverse watertypes:

  1. Effluent lozing op oppervlaktewater, traceerbaar? En tot hoever van de bron?
  2. Invloed riooloverstort op oppervlaktewater, verschil in herkomst overstort traceerbaar?
  3. Lekkage van RWZI water naar grondwater, traceerbaar? En tot op welke afstand?
  4. Oppervlaktewater dat uitkomt op ander oppervlaktewater (bijv. polderwater in boezemwater), waterherkomst traceerbaar? Valt er te differentiëren naar herkomst van vergelijkbare bronnen (humaan)?

Oplossing

Het beoogde resultaat is tweeledig:

  1. aantoonbaar maken dat NGS een sterke techniek in het oplossen van waterbeheer gerelateerde vraagstukken en
  2. oplossen van complexe vraagstukken in oppervlakte- en afvalwaterbeheer waarbij het kennen van de herkomst van water van belang is

Terug naar het projectoverzicht