Blauwgroen daksysteem voor actieve koeling, stedelijke biodiversiteit en reductie van regenwaterafvoer

Hittestress is een groeiend probleem in de stedelijke omgeving. Binnen dit project werken industrie, vastgoedbeheerders en overheid aan het optimaliseren van de verkoelende werking door verdamping vanaf blauwgroene daken. Het project zal resulteren in een breed toepasbaar daksysteem en unieke metingen aan de water en energiebalans van blauwgroene daken. Het systeem maakt daarnaast meer diverse vegetaties en draagt bij aan het reduceren van de regenwaterafvoer.

Koeling van de stedelijke omgeving door een optimaal verdampend blauwgroen daksysteem

Hittestress is wereldwijd een groeiend probleem in de stedelijke omgeving. Planten kunnen door het verdampen van water een significante bijdrage leveren aan het verlagen van de luchttemperatuur. In stedelijke gebieden is het oppervlakte groen echter beperkt en kunnen temperaturen hoog oplopen met negatieve consequenties voor de leefomgeving. Gezien het grote oppervlak vormen daken een groot potentieel om de stad te vergroenen en klimaatrobuust te maken.

Dat groendaken technisch aangelegd kunnen worden en kunnen resulteren in begroeide en bloeiende daken is niet nieuw meer. Conventionele groendaken zijn echter veelal beplant met planten die zuinig omgaan met water, door weinig te verdampen. De verkoelende werking van deze daken is daardoor minimaal. Andere beplantingen zijn mogelijk, maar vragen een dikke en daarmee zware granulaatlaag waardoor toepassing op bestaande bebouwing vaak niet mogelijk is. In dit project ontwikkelen we een systeem waarbij we de watervoorziening van de beplanting optimaliseren, daarmee de granulaatlaag en het gewicht minimaliseren en maximale koeling en reductie van regenwaterafvoer bewerkstelligen.

Optimalisatie en validatie passief irrigatiesysteem voor stedelijke verkoeling met blauwgroene daken

Binnen dit project optimaliseren en valideren we een passief irrigatiesysteem waarmee water via speciale vezels capillair wordt terugvoert naar de substraatlaag als de planten daarom vragen. Hierdoor kunnen de planten in tegenstelling tot conventionele systemen langdurig optimaal verdampen en daarmee bijdragen aan koeling van de stedelijke omgeving.

Belangrijk uitgangspunt binnen het project is kwantificering en wetenschappelijke borging van deze eigenschappen. Hiervoor wordt meetinstrumentarium ontwikkeld die specifiek toepasbaar is op daken in binnenstedelijk gebied. Door proefvlakken in te richten en innovatieve metingen uit te voeren met geavanceerde op de dakomgeving aangepaste lysimeters wordt van verschillende systeemvarianten de water- en energiebalans in detail gevolgd.

Minder hittestress door koele daken

Doel van het project is het verbeteren van de verkoelende eigenschappen van groene daken in stedelijk gebied. Hiervoor wordt een daksysteem ontwikkeld dat door een geringer gewicht breder toepasbaar is in bestaand stedelijk gebied maar optimaal bijdraagt aan verkoeling van de stedelijke omgeving en terugdringen van hittestress. De innovatieve metingen leveren daarnaast een bijdrage aan de kennisontwikkeling van de stedelijke water en energiebalans.

Extra informatie: ‘Onderzoek naar de voordelen van multifunctionele daken’.

In detail meten van verdamping en koeling van het innovatieve blauwgroene daksysteem op de Smartroof 2.0 onderzoekslocatie.

 

Terug naar het projectoverzicht
01/12/2015
31/12/2018
Sustainable Cities

Gijsbert Cirkel
+31 30 606 9734
Gijsbert.Cirkel@kwrwater.nl