<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Vooraankondiging NWO missiegedreven calls

Vooraankondiging NWO missiegedreven calls

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft zeven nieuwe calls aangekondigd binnen de verschillende missiegedreven Kennis- en Innovatieagenda’s. Het betreffen uiteenlopende onderwerpen waarbij op interdisciplinaire wijze publieke en private partijen met onderzoekers samenwerken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals energietransitie, dementie en waterbeheer.

Met meer dan 100 miljoen per jaar zet NWO zich in op gerichte en grootschalige onderzoeksprogramma’s. Dit gaat via een afgestemd instrumentarium, gericht op verschillende samenwerkingsvormen. Dit zorgt voor grotere kans op innovatie en impact van het onderzoek. De zeven missiegedreven calls die in juli openen zijn één van de financieringsvormen die invulling geven aan de missiegedreven Kennis- en Innovatieagenda’s. Daarnaast starten in het najaar ook partnerschappen, strategische samenwerkingsvormen en praktijkgerichte instrumenten.

De volgende calls hebben raakvlakken met de thema’s van TKI Watertechnologie:

Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met lange perioden van droogte en met perioden met veel neerslag in korte tijd. Dit heeft grote gevolgen voor de land- en tuinbouw. De effecten en mogelijkheden voor oplossingen zijn afhankelijk van het lokale bodem- en watersysteem en kunnen daarom per regio sterk verschillen. Nederland staat voor de uitdaging om klimaatrobuuste land- en tuinbouwproductiesystemen in samenhang met (innovaties in) het watersysteembeheer te ontwikkelen. Daarbij zullen de maatschappelijke aspecten van beoogde innovaties meegenomen moeten worden. Met deze call wil NWO onderzoeksprojecten financieren die deze vraagstukken op een interdisciplinaire wijze aanpakken.

 • Opening call for proposals: juli 2020
 • Passendheidsverklaring: 10 november 2020
 • Deadline vooraanmeldingen: 19 januari 2021
 • Deadline voor het indienen van aanvragen is 18 mei 2021
 • Bijdrage NWO: 6 miljoen euro
 • Projectgrootte (inclusief cofinanciering): 1 – 1,5 miljoen euro

Circulariteit

Innovatie speelt een belangrijke rol voor het behalen van Nederlandse klimaatakkoord, omdat nog niet alle oplossingen die nodig zijn voor het halen van de doelen beschikbaar zijn. Twee belangrijke sectoren hierbij zijn de industrie en de agri-food sector. Dit programma stimuleert interdisciplinair onderzoek om de transitie naar een circulair koolstofsysteem te stimuleren. Dit omvat de gehele waardeketen: grondstoffen, productie, het (her)gebruik van halffabricaten, producten en koolstof in de afvalfase. Participatie van burgers en bedrijven is essentieel voor het succes van de transitie. De uitdaging ligt hierbij in het integreren van maatschappelijke en technisch-wetenschappelijke innovaties over de gehele keten.

 • Opening call for proposals: juli 2020
 • Passendheidsverklaring: 10 november 2020
 • Deadline vooraanmeldingen: 19 januari 2021
 • Deadline voor het indienen van aanvragen is 18 mei 2021
 • Bijdrage NWO: 5 miljoen euro
 • Projectgrootte (inclusief cofinanciering): 750.000 – 1,5 miljoen euro

Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën is een verzamelterm voor technologieën van de ‘toekomst’. Ze zetten een ideeën over wat mogelijk werd geacht overboord en hebben het potentieel om tot baanbrekende innovaties te leiden. Zo zal kunstmatige intelligentie de manier waarop we werken veranderen en behandelen we door nanomedicijnen patiënten op nieuwe manieren. De call ‘Sleuteltechnologieën’ stimuleert:

 1. de ontwikkeling van wetenschappelijk excellente kennis en hieruit voor het bedrijfsleven en de maatschappij relevante nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak;
 2. het opbouwen van intensieve en duurzame samenwerkingsrelaties binnen consortia tussen kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
 3. het creëren van meer focus en massa (coherentie) in het onderzoek op voor Nederland relevante thematische gebieden en sleuteltechnologieën om sterke internationaal onderscheidende posities in het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur te creëren; en
 4. het bevorderen van het valoriseren van de ontwikkelde kennis door (eind)gebruikers.
 • Opening call for proposals: juli 2020
 • Passendheidsverklaring: 10 november 2020
 • Deadline vooraanmeldingen: 19 januari 2021
 • Deadline voor het indienen van aanvragen is 18 mei 2021
 • Bijdrage NWO: 11 miljoen euro
 • Projectgrootte (inclusief cofinanciering): 750.000 euro – 2,5 miljoen euro

Meer informatie

Deel op
 • Bekijk ook:
 • Meedoen
 • Over ons
 • Projecten