<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Steeds meer belangstelling voor Freshmaker

Begin maart 2015 stond de Freshmaker, die door KWR en Meeuwse Goes BV in samenwerking met ZLTO ontwikkeld is, volop in de aandacht. Op vrijdag 6 maart bracht Jaco Geurts (Tweede Kamerlid voor het CDA en waterwoordvoerder) een werkbezoek aan de Freshmakerproef in Zuid-Beveland. Daarbij sloten ook de winnaars van de Delta Water Award 2015 – het team ‘Fresh Force’ – aan om te verkennen hoe dit systeem bedrijfseconomisch nog verder ontwikkeld kan worden.

De Freshmaker is een vernieuwende vorm van ondergrondse wateropslag, gebaseerd op recent ontwikkelde horizontale putten. Hiermee kunnen zoetwaterlenzen over een grote lengte worden vergroot, doordat gebiedseigen zoetwateroverschotten gedurende de winter geïnfiltreerd worden en tegelijkertijd zoutwater wordt afgevoerd. Dit zoetwater is hard nodig in tijden van droogte voor beregening van waardevolle gewassen zoals groente en fruit.

Veelbelovende resultaten
Met de Freshmaker is in 2013/2014 maar liefst 4.500 M3 zoetwater in de wintermaanden geïnjecteerd in de bodem en vervolgens in het voorjaar en de zomer succesvol onttrokken. Ook in de winter van 2014/2015 is al weer ruim 4.000 M3 zoetwater geïnfiltreerd. De eerste Freshmaker toont aan dat winterse zoetwateroverschotten, zelfs in zoute omgeving, vastgehouden kunnen worden voor later gebruik zonder dat bovengrondse bassins noodzakelijk zijn. Een belangrijke oplossing voor lokale zoetwatertekorten is daarmee beschikbaar. Met de aanwezigen werd dan ook met name gebrainstormd over het stimuleren van de inzet van de Freshmaker, bijvoorbeeld via stimuleringsfondsen en het wegnemen van overbodige regelgeving.

Europese belangstelling
Op basis van de ervaringen van de eerste twee jaar is besloten de proef nog tot en met minimaal 2017 door te zetten en zo het systeem verder te ontwikkelen, met name op het gebied van aansturing en voorzuivering. Daarnaast onderzoeken KWR, ZLTO en Meeuwse Goes BV of het mogelijk is om op nog vijf locaties verspreid over de Zuidwestelijke Delta Freshmakers te realiseren. De Europesie Unie ziet ook de potentie van de ondergrond voor het beheer van zoetwater en heeft KWR gevraagd om de technieken hiervoor internationaal te introduceren via het gehonoreerde Europese project ‘SUBSOL’.

Meer informatie

Lees meer:
Projectbeschrijving Freshmaker
kwrwater.nl/zoetinzout
go-fresh.info
freshforce.weebly.com
Waterforum.net
nieuweoogst.nu
agriholland.nl
artikel Nieuwe Oogst

Deel op