<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Oproep cross-sectorale projecten TKI Watertechnologie en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De topsectoren Water en Tuinbouw sloten eerder dit jaar de samenwerkingsovereenkomst ‘Nederland Circulair’ en nodigen nu watertechnologiebedrijven en tuinders uit om samen innovatieve projecten te ontwikkelen rond watergebruik in de tuin¬- en akkerbouw.

Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is een innovatieprogramma rond de grote uitdagingen waar de akker- en tuinbouw voor staan: onder andere het voldoen aan de hoge waterkwaliteitseisen van gietwater, een efficiënt gebruik van nutriënten en het verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en TKI Watertechnologie hebben nu middelen gereserveerd voor cross-sectorale projecten op basis van publiek-private samenwerking.

Watertechnologiebedrijven die werken aan slimme oplossingen rond deze problemen, kunnen nu samen met bedrijven uit de tuinbouwsector – en onder begeleiding van kennisinstellingen als Deltares, KWR, TNO en Wageningen Plant Research – een onderzoeksvoorstel indienen, bekijk de gezamenlijke oproep hier.

Aan de voorstellen zijn enkele randvoorwaarden verbonden;

  • Het voorstel past binnen de TKI-doelstellingen, zie de cross-over matrix (zie Bijlage I van de oproep)
  • Deelnemende samenwerkingspartners (bedrijven, kennisorganisaties, andere betrokkenen) zijn afkomstig uit beide sectoren en werken samen aan een cross-sectoraal project;
  • Naast de TKI-funding wordt het project gefinancierd door een bedrijfsbijdrage welke minimaal de helft van het projectbudget bedraagt, waarvan minimaal de 50% in cash en het overige deel in-kind kan zijn;
  • Het projectvoorstelformat (klik hier voor het format) is volledig ingevuld.

De projectvoorstellen dienen uiterlijk 1 augustus binnen te zijn gekomen via bart.schalkwijk@kwrwater.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Deel op