<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Watertechnologie: onderzoek en innovatie verbinden aan grote maatschappelijke uitdagingen

Nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Watertechnologie: onderzoek en innovatie verbinden aan grote maatschappelijke uitdagingen

Kabinetsplannen voor onderzoek en innovatie

In het Regeerakkoord 2017-2021 beschrijven de coalitiepartners hun plannen om te investeren in onderzoek en innovatie. “Daar hoort een goed vestigingsklimaat bij voor de bedrijven en onderzoekers die ook echt iets toevoegen aan onze economie en samenleving. Het nieuwe kabinet wil 200 miljoen euro per jaar in fundamenteel onderzoek investeren. Daarnaast komt 200 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor toegepast onderzoek. Onderdeel daarvan is een extra investering bij grote technologische instituten die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoet komen en publiek-private samenwerking bij universiteiten en hogescholen met focus op bèta en techniek. Het topsectorenbeleid, gericht op samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zal sterker worden gefocust op de economische kansen die de volgende drie grote maatschappelijke thema’s bieden: energietransitie/duurzaamheid, landbouw/water/voedsel, en quantum/hightech/nano/fotonica.”

Betere verbinding tussen topsectoren, universiteiten en departementen

De Topsectoren hebben met de ministerie van EZ en OCW afgesproken om in aanloop naar het nieuwe kabinetsbeleid hun Kennis- en Innovatieagenda’s te vernieuwen. Uitgangspunt was om beter de relatie te leggen met maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën, de routes binnen de Nationale Wetenschapsagenda en departementale beleidsagenda’s.

Watertechnologie biedt oplossingen voor klimaatadaptatie, circulaire economie en een duurzame voedselvoorziening

De deelsector Watertechnologie binnen de Topsector Water is van oudsher gericht op maatschappelijke ontwikkelingen; watertechnologie heeft immers een sterk ‘enabling’ karakter. In de vernieuwde Kennis- en Innovatieagenda Watertechnologie 2018-2021 komt dit karakter nog sterker naar voren. De sector wil met onderzoek en innovatie een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatadaptatie, de transitie naar een CO2-arme energievoorziening, de verduurzaming van land- en tuinbouw en de transitie naar een circulaire economie. In de agenda worden concrete voorbeelden gegeven van hoe de sector de afgelopen jaren hier invulling aan heeft gegeven, denk aan COASTAR, BLUE ENERGY en de toepassing van moleculair-biologische technieken, HYDROGENOMICS.

 

 

Deel op