<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Herijkte missies en scherpere keuzes missiegedreven innovatiebeleid

Herijkte missies en scherpere keuzes missiegedreven innovatiebeleid

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen in een sterk veranderende geopolitieke situatie. Deze opgaven kunnen we alleen het hoofd bieden door samen te werken aan innovatieve oplossingen. Denk aan de omslag naar een klimaatneutrale en circulaire economie, het vergroten van onze weerbaarheid in gezondheid en veiligheid, en de transitie in de landbouw en het landelijk gebied om er een paar te noemen.

Het kabinet gaat door met de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden via het zogenoemde missiegedreven innovatiebeleid. Dit doen we onder andere met publiek-private samenwerking in het missiegedreven innovatiebeleid. Het huidige Kennis- en Innovatieconvenant loopt af in december 2023. Daarom werken we richting een nieuw convenant voor de periode 2024-2027. De eerste stap is de herijking van de missies. Deze zijn op 26 mei 2023 vastgesteld in de Ministerraad.

Vijf centrale missies

Het kabinet heeft besloten om de innovatiedoelstellingen van 2019 aan te scherpen en volgen op de kabinetsvisie innovatie en impact die eind 2022 werd gepresenteerd. Vanaf 2023 richt het missiegedreven innovatiebeleid zich op vijf missies (doelen) op het gebied van:

  • Energietransitie: Nederland klimaatneutraal in 2050;
  • Circulaire Economie: Nederland volledig circulair in 2050;
  • Gezondheid & Zorg: Mensen in Nederland leven 5 jaar langer gezond en er zijn 30% minder gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen in 2040;
  • Landbouw, Water en Voedsel: Een vitaal landelijk gebied en een veerkrachtige natuur in een klimaatbestendig Nederland. Water en bodem zijn sturend, het landbouw- en voedselsysteem is duurzaam en gezond en de delta is veilig;
  • Veiligheid: Nederland is veilig en weerbaar tegen externe dreigingen en ondermijnende criminaliteit, zowel in de fysieke omgeving als het digitale domein.

Binnen TKI Watertechnologie werken we vooral aan de missie Landbouw, Water, Voedsel. Daarnaast dragen we onder andere bij aan de missie Energie en Circulariteit en de missie Circulaire Economie. Onderstaand vindt u de drie bijbehorende missiedocumenten:

  1. 2023 –  Missies Landbouw, Water en Voedsel
  2. 2023 – Missies IKIA Energie en Circulariteit
  3. 2023 – Missie Circulaire Economie

Meer informatie vindt u op de website topsectoren.nl: https://www.topsectoren.nl/actueel/nieuws/2023/mei/26/herijkte-missies-en-scherpere-keuzes-missiegedreven-innovatiebeleid.

Deel op