<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Evaluatie van afgeronde projecten TKI Watertechnologie

Wat hebben projecten van TKI Watertechnologie tot heden opgeleverd? Hoe beleven de deelnemers de samenwerking binnen deze projecten? Dit soort vragen vormt onderdeel van een evaluatie over de eerste jaren TKI Watertechnologie (2013 – 2016). Het gaat om 21 projecten die in deze periode zijn afgerond door KWR. Deze studie staat naast de topsectorbrede, beleidsondersteunende evaluaties die Dialogic  (2016, 2017) heeft gemaakt.

Sinds de aanvang in 2013 zijn via TKI Watertechnologie in totaal rond 150 PPS-projecten gestart: samenwerkingsprojecten waarin bedrijfsleven, kennisorganisaties en andere partijen met elkaar gericht werken aan onderzoek en innovatie. Leidende thema’s zijn Resource Effiency, Smart Water Systems en Sustainable Cities. Verreweg de meeste projecten lopen gedurende meerdere Jaren.

Deelnemers evalueren

Bij de afronding evalueren de deelnemers het project op basis van een hiertoe ontworpen protocol. Dit gebeurt aan de hand van een vijftal criteria: (1) Mate waarin oorspronkelijke doelen zijn bereikt, (2) Toepassing bij eindgebruikers, (3) Marktontwikkeling door technologieleveranciers, (4) Kennisontwikkeling en disseminatie en (5) Samenwerking binnen het consortium. Over de 21 projecten die per 2016 waren afgerond is een samenvattend overzicht  gemaakt. Doel was inzicht te krijgen in de opbrengsten volgens de gestelde criteria, en om mogelijke verbeterpunten te benoemen.

Conclusies

De projectdeelnemers oordelen over het algemeen positief. Meer dan 60% van de projecten heeft zijn doelstellingen gehaald, 33% grotendeels of gedeeltelijk. De kans op een succesvolle toepassing van de techniek wordt groot geacht, met name in technisch opzicht. Bij grotere projecten lijken de kansen zowel technisch als economisch groter. Ongeveer 50% van de projecten heeft concreet zicht op (potentiële) afnemers. Over de hele linie wordt positief over de onderlinge samenwerking geoordeeld.

Aandachtspunten

Het overbruggen en/of verbinden van de verschillende werelden van de TKI-projectdeelnemers kan beter, zo blijkt uit de evaluatie. En het blijft natuurlijk een uitdaging om toepassingen voor de onderzoeksprojecten te vinden die technisch én economisch succesvol zijn. Tot slot zijn er enkele verbeterpunten genoemd over de opzet van het evaluatieprotocol zelf.

Deel op