<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Evaluatie TKI-projecten bevestigt dat TKI Watertechnologie zich goed ontwikkelt

Wat leveren TKI-projecten op? In 2020 heeft TKI Watertechnologie de projecten geëvalueerd die in de periode 2017-2020 zijn afgerond. In de evaluatie heeft het TKI onderzocht in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt, waarbij nadrukkelijk om het perspectief is gevraagd van eindgebruikers en technologieleveranciers.

In de watertechnologiesector is van oudsher veel aandacht voor kennisontwikkeling en innovatie. Het TKI Watertechnologie heeft inmiddels een centrale functie in het onderzoekslandschap van de watertechnologiesector. In andere verbanden wordt binnen de sector ook gewerkt aan kennisontwikkeling en innovatie voor watertechnologie. Wat het TKI uniek maakt is het verbindende karakter: binnen het TKI werken alle watertechnologie-onderzoeksorganisaties samen, met alle drinkwaterbedrijven, waterschappen en vele bedrijven. Jaarlijks financiert het TKI samen met bedrijfsleven twintig tot dertig nieuwe publiek-private samenwerkingsprojecten. Die projecten geven invulling aan één of meer van de innovatiethema’s van TKI Watertechnologie.

Geëvalueerde projecten

In 2020 zijn in totaal 56 TKI-projecten geëvalueerd. De inhoudelijke focus van de projecten lag vooral op het innovatiethema Water for All (nu: Zorgdragen voor schoon en veilig water). Bij de uitvoering van deze projecten waren maar liefst 170 partijen betrokken: onderzoeksorganisaties Deltares, KWR, TUD, Wetsus en WUR, alle drinkwaterbedrijven en waterschappen, overheden, en vooral vele partijen uit het commerciële bedrijfsleven. Gemiddeld heeft een TKI-project tussen twee en vier deelnemers, bedraagt de omvang twee- tot driehonderdduizend euro per project (gefinancierd door bedrijfsleven en TKI) met een gemiddelde looptijd van iets minder dan drie jaar.

De evaluatie laat zien dat bij 32 procent van de projecten de doelstellingen volledig zijn behaald en bij 32 procent gedeeltelijk tot grotendeels. De samenwerking binnen projecten wordt positief beoordeeld.

Wat leveren de TKI-projecten op?

Van innovatieprojecten is bekend dat het meerdere jaren kan duren voordat ze tot toepassing komen en impact genereren. De projectdeelnemers zien nu al concrete opbrengsten. Eindgebruikers geven aan dat de projecten vooral leiden tot verbeteringen van de technische betrouwbaarheid van processen, gevolgd door besparingen op water en/of energie. Daarbij wordt de kans op technische haalbaarheid hoger ingeschat dan op economische haalbaarheid. Bij 74 procent van de geëvalueerde projecten ligt de technische haalbaarheid tussen 50 en 100 procent; bij 59 procent ligt de economische haalbaarheid tussen 50 en 100 procent.

De betrokken bedrijven en technologieleveranciers verwachten bij 30 procent van de geëvalueerde projecten zeker marktontwikkeling, bij 32 procent mogelijke marktontwikkeling. Bij 29 procent van de projecten was na afronding concreet zicht op de volgende stap naar de markt, bijvoorbeeld door ontwikkeling van een prototype, het doen van pilots en demonstraties, en verdere ontwikkeling naar een marktwaardig product.

Trots

De evaluatie laat zien dat het TKI Watertechnologie zich goed heeft ontwikkeld. Ten opzichte van de eerste projectevaluatie in 2016 is het aantal betrokken partijen in TKI Watertechnologie toegenomen. Op wetenschappelijk gebied hebben de projecten geleid tot diverse publicaties en de eerste proefschriften. Wat betreft toepassing en vermarkting zijn successen geboekt met de projecten ‘Smartroof 2.0’, ‘Keep it Fresh’, COASTAR en ‘Urban Waterbuffer’. Dat wordt ook gezien buiten de watertechnologiesector. Meerdere projecten zijn in de prijzen gevallen of daartoe genomineerd: ‘Omgevingsaanpak milde ontzilting’, ‘Smartroof 2.0’, ‘Keep it Fresh’, ‘Vrijmaken van fosfaat uit ijzerfosfaatverbindingen in zuiveringsslib’ en ‘Power to Protein’.

Meer informatie

Geertje Pronk en Anne Mathilde Hummelen (TKI programmabureau)

  • Evaluatie afgeronde TKI-projecten 2017-2020Download
Deel op